Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:371 Utkom från trycket den 5 juni 2014Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 22 maj 2014.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 6 kap. 18 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 6 kap. 27 § ska sättas närmast efter 6 kap. 24 §.6 kap.18 §18 § Senaste lydelse 2010:1064. Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat. Detta gäller bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng.Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.2. De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis verksamhetsförlagda kurser inom utbildningar till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen som börjar efter utgången av december 2014.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)