Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1012 Utkom från trycket den 8 juli 2014Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 26 juni 2014.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 1 kap. 16 §, 5 kap. 2 och 9 §§ och 7 kap. 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse, dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 22 §, av följande lydelse.1 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2009:1068. En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda misstankarna.En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det, ska högskolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan bedömer det som uppenbart obehövligt.5 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2009:933. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning.En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.9 §9 § Senaste lydelse 2009:933. En anställning som assistent får motsvara högst 40 procent och en anställning som amanuens högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning.En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning.7 kap.20 §20 § Senaste lydelse 2012:712. För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskoleprov.Universitets- och högskolerådet ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. Ett sådant provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället.De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska genomföra provet. Detta får ske i samverkan mellan högskolorna. Provet får även genomföras av Universitets- och högskolerådet.21 §21 § Senaste lydelse 2006:1053. Den som vill delta i högskoleprovet ska betala en avgift på 450 kronor i samband med anmälan till provet.22 §22 § Tidigare 22 § upphävd genom 2007:644. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om högskoleprovet.5.Senaste lydelse 2012:712. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om hur äldre betyg får tillgodoräknas som meritpoäng eller meritvärderas på annat sätt.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014 i fråga om 7 kap. 20–22 §§ och i övrigt den 1 september 2014.På regeringens vägnarMARIA ARNHOLMCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)