Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1070 Utkom från trycket den 16 september 2014Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen;utfärdad den 4 september 2014.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ska ha följande lydelse.2 §2 §Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.2. Den som före den 1 januari 2015 har påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra utbildningen enligt de äldre bestämmelserna.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)