Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1579 Utkom från trycket den 30 december 2014Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 22 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:1, utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90. föreskrivs att 4 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.4 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2010:298. Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare ien stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ellerSchweiz.En avgift som betalas för att en student ska delta i utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom ramen för ett avtal om utbildningssamarbete mellan en högskola och ett utländskt lärosäte omfattas inte av första stycket, om avgifteninte tillfaller högskolan, ochinte avser den del av utbildningen som anordnas av högskolan.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONMaria Eka(Utbildningsdepartementet)