Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:154 Utkom från trycket den 15 mars 2016Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 3 mars 2016.Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2014:125. EXAMENSORDNING 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ YRKESEXAMINA Dietistexamen Övrigt För dietistexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Folkhögskollärarexamen Omfattning Folkhögskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Mål För folkhögskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som lärare i folkhögskolan eller som ledare i annat folkbildningsarbete. Kunskap och förståelse För folkhögskollärarexamen ska studenten– visa kunskap om forskning om folkbildning och om dess betydelse för yrkesutövningen,– visa kunskap om statens mål för folkbildningen, inbegripet relevanta styrdokument,– visa kunskap om utbildningsformen folkhögskola och om folkhögskolans organisation, historia och roll i samhället,– visa kunskap om vuxnas lärande och om olika pedagogisk-didaktiska perspektiv,– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap,– visa kunskap om inkludering och förståelse för den variation som förekommer när det gäller deltagares förutsättningar, förmågor och erfarenheter, och– visa kunskap om bedömning av deltagares lärande och utveckling. Färdighet och förmåga För folkhögskollärarexamen ska studenten– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och reflektera över processer som stöder deltagarnas bildning och lärande,– visa förmåga att uppmuntra till självständiga studier och samarbete och stödja deltagares planering av sina studier,– visa förmåga att använda praktiskt-estetiska uttrycksmedel, och– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna. Värderingsförmåga och förhållningssätt För folkhögskollärarexamen ska studenten– visa förmåga att beakta frågor om demokrati och andra värdegrundsfrågor som jämställdhet och jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter inom yrkesområdet, och– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För folkhögskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Övrigt För folkhögskollärarexamen ska studenten ha fullgjort handledd praktik.För folkhögskollärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensordning. Fysioterapeutexamen 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och folkhögskollärarexamina som utfärdas efter utgången av december 2016.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och folkhögskollärarexamina som utfärdas före den 1 januari 2017.4. Den som före den 1 januari 2017 har påbörjat en utbildning till en folkhögskollärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2020.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)