Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:846 Utkom från trycket den 2 augusti 2016Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 21 juli 2016.Regeringen föreskriver att 7 kap. 21 och 22 §§ högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.7 kap.21 §21 § Senaste lydelse 2014:1012. Den som vill delta i högskoleprovet ska betala en avgift på 450 kronor i samband med anmälan till provet.Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov ska stängas av från deltagande i provet under en period av två år från tidpunkten för försöket. Beslut om avstängning fattas av Universitets- och högskolerådet.22 §22 § Senaste lydelse 2014:1012. Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om högskoleprovet.1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.2. De nya bestämmelserna i 21 § tillämpas första gången på deltagande i högskoleprov som sker efter ikraftträdandet.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONAngela Öst(Utbildningsdepartementet)