Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:284 Utkom från trycket den 25 april 2017Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 13 april 2017.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003.Senaste lydelse av 5 kap. 4 § 2013:525. dels att 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla, dels att 5 kap. 5 och 8–12 §§ och 7 kap. 36 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 5 kap. 7 § ska lyda ”Amanuenser och kliniska assistenter”.5 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2006:1053. När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.Om en doktorand ska anställas i samband med antagning till utbildningen, ska bestämmelserna i 7 kap. 41 § andra och tredje styckena om bestämmande av bedömningsgrunder och om hinder mot företräde tillämpas.Högskolan ska genom annonsering eller ett likvärdigt förfarande informera om den lediga anställningen, så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan inom en viss tid. Informationen behöver dock lämnas bara om en doktorand ska anställas i samband med antagning till utbildningen och om det följer av 7 kap. 37 § att informationen ska lämnas vid antagningen.8 §8 §Högskolorna får anställa amanuenser och kliniska assistenter.9 §9 § Senaste lydelse 2014:1012. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska omfatta undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning.En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning.10 §10 § Senaste lydelse 2009:933. Ändringen innebär att första stycket tas bort. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.Bara den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi får anställas som klinisk assistent.11 §11 §Amanuenser och kliniska assistenter ska anställas genom beslut av rektor.12 §12 §Amanuenser och kliniska assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. Sådana anställningar får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens eller en klinisk assistent får dock omfatta högst tre år.7 kap.36 §36 § Senaste lydelse 2010:1064. Högskolan får till utbildning på forskarnivå bara anta sökande som anställs som doktorand. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.2. För doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast den 30 juni 2022 gäller 5 kap. 4 § och 8–12 §§ i den äldre lydelsen.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONAngela Öst(Utbildningsdepartementet)