Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:581 Utkom från trycket den 28 juni 2017Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;utfärdad den 15 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316. föreskrivs att 10 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska ha följande lydelse.10 §10 §Studiestartsstöd får lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de uppfyller de villkor för att beviljas studiemedel som anges i 3 kap. 4 § andra-fjärde styckena eller 4 a § studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)