Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:597 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340. föreskrivs att 25 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska ha följande lydelse.25 §25 §Om en person som har studiestartsstöd därefter beviljas studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) får studiestartsstöd inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas studiemedel. Vidare får studiestartsstöd heller inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken studiemedel enligt 3 kap. 25 § första stycket 1–6 och andra och fjärde styckena studiestödslagen inte får lämnas.Om tilläggsbidrag lämnas enligt 18 § denna lag och tilläggsbidrag kan lämnas för samma barn och för samma tidsperiod enligt studiestödslagen ska bidragen samordnas så att sammanlagt högst ett tilläggsbidrag lämnas enligt båda lagarna för samma tidsperiod.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)