Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:893 Utkom från trycket den 10 oktober 2017Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 28 september 2017.Regeringen föreskriver att bilaga 2 och 4 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2017:857. EXAMENSORDNING 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Ämneslärarexamen Omfattning Ämneslärarexamen ges med två inriktningar. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller, när så krävs, 270 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 högskolepoäng i två undervisningsämnen eller 195 högskolepoäng i tre undervisningsämnen. Examen ska dock omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen när två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen. Examen får vidare omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen om undervisningsämnet bild eller musik ingår i utbildningen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt ämne som ingår i examen krävs minst 45 högskolepoäng om examen omfattar tre undervisningsämnen och minst 60 högskolepoäng om examen omfattar två undervisningsämnen. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller, när så krävs, 255 högskolepoäng i två undervisningsämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,– läroplansteori och didaktik,– vetenskapsteori och forskningsmetodik,– utveckling, lärande och specialpedagogik,– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,– bedömning och betygssättning, och– utvärdering och utvecklingsarbete. Mål Bilaga 4Senaste lydelse 2013:924. ÄMNESKOMBINATIONER 1. Innehåll I denna bilaga anges det enligt 6 kap. 5 § andra stycket vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen. 2. Grundskolans årskurs 7–9 Ämnen för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 delas in i följande ämnesgrupper: 1. engelska, matematik, modersmål, moderna språk, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk,2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap,3. biologi, fysik, kemi och teknik,4. hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och slöjd, och5. bild och musik. Ämneskombinationerna för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 är följande: 1. två ämnen ur ämnesgrupp 1, 2 eller 3,2. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett ämne ur ämnesgrupp 2, 3, 4 eller 5,3. ett ämne ur ämnesgrupp 2 eller 3 och ett ämne ur ämnesgrupp 4 eller 5,4. två olika språk inom ämnet moderna språk, eller5. ämnena bild och slöjd.Om examen omfattar ytterligare ett ämne utöver vad som anges i1. första stycket 1, 2, 3 eller 5 ska detta ämne vara ett annat ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3, 4 eller 5, eller2. första stycket 4 ska detta ämne vara ett tredje språk inom ämnet moderna språk eller ett annat ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3, 4 eller 5. 3. Gymnasieskolan Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i följande ämnesgrupper: 1. engelska, matematik, modersmål, svenska och svenska som andraspråk,2. grekiska, latin, moderna språk och teckenspråk,3. filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap,4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik,5. idrott och hälsa, och6. bild, dans, musik och teater. Ämneskombinationerna för inriktningen mot arbete i gymnasieskolan är följande: 1. två ämnen ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,2. ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4,3. två olika språk inom ämnet moderna språk,4. idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4,5. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4, eller6. ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet.1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)