Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet1 ska ha följande lydelse.


SFS 2017:914

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2017.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för djursjukvårdarutbildning som bedrivs och djursjukvårdarexamina som utfärdas före den 1 januari 2018.
4. Trots 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om djursjukvårdarexamina som utfärdas efter utgången av december 2017, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
5. Den som före den 1 januari 2018 har påbörjat en utbildning till en djursjukvårdarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2021.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2012:740.