Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.;

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.1 ska ha följande lydelse.

3 §

2 Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet ska lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller bedömda nationella prov som avses i 9 kap., 11 kap. eller 12 kap. skolförordningen (2011:185) och i 8 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).
Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts vid skolenheten till Skolinspektionen.
Skolinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf.

SFS 2017:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarGUSTAV FRIDOLINEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:570.
Senaste lydelse 2012:167.