Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1326 Utkom från trycket den 2 januari 2018Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 21 december 2017.Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.1 kap.5 a §5 a § Senaste lydelse 2013:1175. Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet och Malmö universitet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)