Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 7 §

3 Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om familjeförmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare, om de är
  • 1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i Sverige för forskning,
  • 2. familjemedlemmar till en gästforskare som avses i 1 och har uppehållstillstånd i Sverige,
  • 3. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som har ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och själva har uppehållstillstånd och ska studera i Sverige,
  • 4. innehavare av ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen, om tillståndstiden överstiger nio månader, eller
  • 5. familjemedlemmar till en utländsk medborgare som avses i 4 och har uppehållstillstånd i Sverige.

SFS 2018:69

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
På regeringens vägnarGUSTAV FRIDOLINEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.
Senaste lydelse 2013:608.