Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1134 Publicerad den 26 juni 2018Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 14 juni 2018Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2017:1111. EXAMENSORDNING 3. Förteckning över examina Examina på avancerad nivå Yrkesexamina ApotekarexamenArkitektexamenBarnmorskeexamenCivilekonomexamenCivilingenjörsexamenHälso- och sjukvårdskuratorsexamenJuristexamenLogopedexamenLäkarexamenPsykologexamenPsykoterapeutexamenSjukhusfysikerexamenSpecialistsjuksköterskeexamenSpeciallärarexamenSpecialpedagogexamenTandläkarexamen 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ YRKESEXAMINA Civilingenjörsexamen Övrigt För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Omfattning Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Mål För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som hälso- och sjukvårdskurator. Kunskap och förståelse För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,- visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur sociala och psykosociala faktorer samspelar med hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå,- visa kunskap om och förståelse för hur hälsa och ohälsa kan påverka individer och närstående, och- visa kunskap om och förståelse för sorg, kriser, förluster och trauman. Färdighet och förmåga För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten- visa förmåga att självständigt utreda och bedöma individers sociala situation i relation till relevanta vård- och omvårdnadssituationer och med utgångspunkt i detta föreslå sociala och psykosociala insatser,- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienter och deras närstående planera, genomföra och utvärdera sociala och psykosociala insatser på individ- och gruppnivå,- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar, och- visa förmåga att självständigt initiera och genomföra kvalitets- och utvecklingsarbete samt att strukturera, analysera och utvärdera sociala och psykosociala insatser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten- visa självkännedom och empatisk förmåga,- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Övrigt För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Juristexamen Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)