Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1135 Publicerad den 26 juni 2018Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 14 juni 2018Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2018:1134. EXAMENSORDNING 4. Examensbeskrivningar EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ YRKESEXAMINA Tandhygienistexamen Omfattning Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Mål För tandhygienistexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandhygienist. Kunskap och förståelse För tandhygienistexamen ska studenten- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,- visa kunskap om och förståelse för den orala hälsans betydelse för individens välbefinnande och hälsa samt det allmänna hälsotillståndets inverkan på den orala hälsan,- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers orala hälsa,- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och- visa kunskap om relevanta författningar. Färdighet och förmåga För tandhygienistexamen ska studenten- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete för såväl patienter som för grupper,- visa förmåga att självständigt utföra orala undersökningar samt att utreda och analysera behov av insatser,- visa förmåga att genomföra och utvärdera behandlingsinsatser,- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt förmedla sin kunskap till olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt För tandhygienistexamen ska studenten- visa självkännedom och empatisk förmåga,- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående samt andra grupper, och- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För tandhygienistexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Övrigt För tandhygienistexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Tandteknikerexamen 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och tandhygienistexamina som utfärdas efter utgången av juni 2019.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och för tandhygienistexamina som utfärdas före den 1 juli 2019.4. Den som före den 1 juli 2019 har påbörjat en utbildning till en tandhygienistexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en tandhygienistexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2023.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)