Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1329 Publicerad den 2 juli 2018Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 20 juni 2018Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 11 kap., av följande lydelse.6 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:1053. I detta kapitel finns det bestämmelser om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.I 11 kap. finns bestämmelser om öppen nätbaserad utbildning.11 kap. Öppen nätbaserad utbildningTidigare rubrik till 11 kap. upphävd genom 2010:1064. 1 §1 § Tidigare 1 § upphävd genom 2010:1064. Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.Öppen nätbaserad utbildning får anordnas om den knyter an till och främjar den högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som högskolan har examenstillstånd för eller den forskning som bedrivs vid högskolan.2 §2 § Tidigare 2 § upphävd genom 2010:1064. Övriga bestämmelser om utbildning, studenter och doktorander i denna förordning gäller inte för öppen nätbaserad utbildning.Hänvisningar till högskoleförordningen i andra förordningar omfattar bestämmelser i detta kapitel enbart om det anges särskilt.3 §3 § Tidigare 3 § upphävd genom 2010:1064. Högskolan får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en sådan utbildning.Högskolan får meddela förskrifter om prov och betyg.4 §4 § Tidigare 4 § upphävd genom 2010:1064. Högskolan får utfärda utbildningsintyg till deltagare som genomgått utbildningen.Högskolan får meddela föreskrifter om utbildningsintyg.5 §5 § Tidigare 5 § upphävd genom 2010:1064. Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om öppen nätbaserad utbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)