Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning

Publicerad den 12 juli 2018

Utfärdad den 5 juli 2018

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för rekryterande insatser inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Med rekryterande insatser avses uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Syftet med statsbidraget är att stimulera vuxna till studier inom komvux och särvux för att därigenom stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den utsträckning det finns tillgång på medel.

4 §

Statsbidrag får lämnas till kommuner som får statsbidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, för rekryterande insatser för personer som är i behov av utbildning inom komvux och särvux på grundläggande och gymnasial nivå.

Fördelning och utbetalning av statsbidrag

5 §

Statsbidrag fördelas av Statens skolverk.

Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidraget ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning i de sökande kommunerna.

6 §

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition en gång per bidragsår.

Uppföljning och redovisning

7 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

8 §

En kommun som får statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att på begäran av Statens skolverk lämna sådana uppgifter som behövs för uppföljning av statsbidraget.

Återbetalning och återkrav

9 §

Mottagaren av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

  1. bidraget av något skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller

  3. uppgifter som avses i 8 § inte har lämnats.

10 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon mottagare är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge återkrav.

11 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis efterskänka krav på ränta.

Bemyndigande

12 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1495

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.