Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges Lantbruksuniversitet2

dels att nuvarande 5 kap. 2 b, 2 c och 2 d §§ ska betecknas 5 kap. 2 d, 2 b och 2 c §§

dels att 5 kap. 2 och 2 a §§ och de nya 5 kap. 2 b, 2 c och 2 d §§ ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 §

3 För utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuniversitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första och tredje styckena, 11, 11 b–24 §§ samt 7 kap. 1–6, 12–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. 2 a §

4 De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
  • 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, och
  • 2. andra villkor enligt vad som anges i 2 d § första stycket 2.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

5 kap. 2 b §

5 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka krav på särskild behörighet enligt 2 a § första stycket 1 som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna förordning.

5 kap. 2 c §

6 Lantbruksuniversitetet får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 2 a § första stycket 1 som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 2 b §.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka kurser i gymnasieskolan som krav enligt första stycket får avse.

5 kap. 2 d §

7 Om det finns särskilda skäl, får Lantbruksuniversitetet, för tillträde till viss utbildning, meddela föreskrifter om
  • 1. krav på kunskaper från andra kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som följer av 2 b § eller 2 c § andra stycket, eller
  • 2. krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.
Innan Lantbruksuniversitetet meddelar föreskrifter enligt första stycket ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över universitetets förslag.

SFS 2018:1505

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 5 kap. 2 § och i övrigt den 1 januari 2019.
2. När Universitets- och högskolerådet eller Lantbruksuniversitetet med stöd av de nya 5 kap. 2 b–2 d §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
3. Bestämmelserna i 5 kap. 2 och 2 a §§ i den nya lydelsen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
4. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § i den nya lydelsen ska, såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas första gången vid prov som genomförs våren 2022.
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbildning som börjar före den 1 juni 2022.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)
Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse 2010:1115.
Senaste lydelse 2007:719.
Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 c § 2012:740.
Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 d § 2007:719.
Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 b § 2012:740.