Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

Publicerad den 13 juli 2018

Utfärdad den 5 juli 2018

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Syftet är att förbättra högskoleprovets prognosförmåga för olika utbildningar.

2 §

Med högskola avses i denna förordning både universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Med viktat högskoleprovsresultat avses att provets delar med kvantitativa respektive verbala uppgifter får tillmätas olika betydelse vid urval till olika utbildningar utifrån den relevans de har för utbildningarna.

3 §

Försöksverksamheten ska bedrivas vid urval till utbildning som påbörjas under perioden den 1 juni 2019–31 maj 2021.

4 §

Universitets- och högskolerådet beslutar om deltagande i försöksverksamheten.

5 §

En högskola som med stöd av 4 § har fått tillstånd att delta i försöksverksamheten får inom ramen för denna verksamhet vid urval tillmäta ett högskoleprovs kvantitativa och verbala delar olika vikt i förhållande till olika utbildningar. Alla delar av provet som ger ett resultat måste ges en vikt.

6 §

Om en sökande har fler än ett giltigt provresultat, ska det prov som den sökande som helhet har bäst resultat på användas vid urvalet.

7 §

Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1511

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 20 § andra stycket andra meningen högskoleförordningen (1993:100) gäller även efter utgången av 2021 i fråga om provresultat enligt denna förordning.