Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1883 Publicerad den 30 november 2018Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.1 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2014:1012. En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda misstankarna.En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från den expertgrupp som avses i 9 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning.Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet eller den person som misstanken riktas mot begär det, ska högskolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan bedömer det som uppenbart obehövligt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarHELENE HELLMARK KNUTSSONEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)