Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor ska ha följande lydelse.

20 §

Mottagaren av stöd ska redovisa de stödberättigade åtgärderna i en slutrapport till Statens skolverk senast vid den tidpunkt som verket beslutar.
Mottagaren av stöd är skyldig att på begäran av Skolverket lämna de ytterligare uppgifter och handlingar som verket behöver för att följa upp hur stödet har använts.

SFS 2019:228

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.
På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)