Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:276 Publicerad den 22 maj 2019Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 16 maj 2019Regeringen föreskriverJfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.3.Senaste lydelse 2013:1008. För den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning gäller de äldre bestämmelserna i bilaga 3, dock inte punkt 8 andra stycket om att högst en meritpoäng får avse områdeskurser enligt j och k och inte heller det som anges i samma punkt tredje stycket j och k.Vid tillämpning av första stycket likställs, i fråga om meritpoäng, kurs med lägst betyget godkänt i ämnet svenskt teckenspråk för hörande med kurs i ämnet moderna språk.Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 ska trots första stycket ges ett siffervärde enligt punkt 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.3. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om kompensation för att de som avses i punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) inte kan få meritpoäng för områdeskurser från och med antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022. När Universitets- och högskolerådet meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)