Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:505 Publicerad den 2 juli 2019Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)Utfärdad den 27 juni 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273. föreskrivs att 1 kap. 3 a § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse.1 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2000:1370. I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas.I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)