Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:248 Publicerad den 24 april 2020Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 23 april 2020Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2010:2020) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.3.Senaste lydelse 2016:1051. De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2020.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)