Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:444 Publicerad den 6 juni 2020Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstödUtfärdad den 4 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295. föreskrivs att det i lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.22 a §22 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer av 19–22 §§ vid extraordinära händelser i fredstid.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)