Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:586 Publicerad den 26 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslånUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2018:1118) om körkortslån ska ha följande lydelse.8 §8 §Ett beslut om att bevilja körkortslån är giltigt två år om det meddelats under perioden 1 april 2019–31 december 2019 och annars i ett år. Beslutets giltighetstid får dock förlängas om det inträffar omständigheter som låntagaren inte kunnat råda över och som påverkat låntagarens möjlighet att genomföra körkortsutbildningen inom beslutets giltighetstid. Giltighetstiden får förlängas med högst två år. En begäran om förlängning måste ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden senast en månad före det att giltighetstiden löper ut.Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)