Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:768Publicerad den 9 september 2020Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 8 september 2020Regeringen föreskriver att 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.7 kap.7 kap.20 §20 §Senaste lydelse 2020:744. För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskoleprov.Universitets- och högskolerådet ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. Ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.Universitets- och högskolerådet ansvarar för att det på ett smittskyddssäkert sätt genomförs minst ett prov under det första kalenderhalvåret och minst ett prov under det andra. De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska bistå Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av provet.1. Denna förordning träder i kraft den 11 september 2020.2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om prov som ska genomföras under det andra kalenderhalvåret 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)