Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:799Publicerad den 19 september 2020Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 18 september 2020Regeringen föreskriver att 7 kap. 20 a § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.7 kap.7 kap.20 a §20 a §Senaste lydelse 2020:761. Om det behövs av smittskyddsskäl får Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle besluta att endast den som inte har ett giltigt resultat på provet har rätt att delta i provet. Om det för provtillfället behövs ytterligare begränsningar av antalet deltagare för att provet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt, får Universitets- och högskolerådet besluta om sådana begränsningar om de baseras på objektiva grunder.Denna förordning träder i kraft den 21 september 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)