Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:881Publicerad den 3 november 2020Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 29 oktober 2020Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003.dels att 7 kap. 8 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 9 b §, av följande lydelse.7 kap.7 kap.8 §8 §Senaste lydelse 2018:1503. De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avsekunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper,godkänt resultat på ett konstnärligt prov för en utbildning som leder till en konstnärlig examen,lämplighet enligt vad som anges i 9 b §, ochandra villkor enligt vad som anges i 11 § första stycket 2.Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.9 b §9 b §När det gäller utbildningsprogram som börjar på grundnivå och som leder till en förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen får en högskola meddela föreskrifter som innebär att det för särskild behörighet till utbildningsprogrammet ställs krav på att den sökande är lämplig för utbildningen. Kraven ska avse den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sådana utbildningsmoment som har en direkt anknytning till den kommande yrkesutövningen som förskollärare eller lärare. Kraven ska gälla utöver de andra krav på särskild behörighet som enligt 8 och 9 §§ ställs för tillträde till utbildningsprogrammet.Denna förordning träder i kraft den 30 november 2020.Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 augusti 2021.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)