Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:476 Publicerad den 5 juni 2021Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstödUtfärdad den 3 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308. föreskrivs att 5 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska ha följande lydelse.5 §5 §Studiestartsstöd får lämnas från och med det kalenderår som den studerande fyller 25 år och längst till och med det kalenderår som den studerande fyller 60 år.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.Lagen tillämpas första gången i fråga om studiestartsstöd som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSTorbjörn Malm(Utbildningsdepartementet)