Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 232/25


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 69/2009

av den 29 maj 2009

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 50/2009 av den 24 april 2009 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Med hänsyn till Islands geografiska läge och låga befolkningstäthet och till sammansättningen av flygplansflottan som betjänar inrikesrutterna i Island är det inte nödvändigt att förordning (EG) nr 300/2008 gäller för inrikesflyget i Island. De nationella säkerhetsåtgärder som gäller för inrikesflyget i Island ger en adekvat skyddsnivå.

(4)

Med hänsyn till Liechtensteins särskilda situation – mycket begränsat territorium, särskilda geografiska förhållanden, mycket begränsad flygtrafik, ingen internationell reguljär flygtrafik, civilluftfartsinfrastruktur bestående av en enda helikopterflygplats – är det inte nödvändigt att förordningen gäller för den befintliga infrastrukturen för den civila luftfarten i Liechtenstein.

(5)

Genom förordning (EG) nr 300/2008 upphävdes Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 (3), som är införlivad med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 66h (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002) ska ersättas med följande:

32008 R 0300: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 7 ska inte gälla Eftastaterna.

b)

När kommissionen på grundval av artikel 20 förhandlar med ett tredjeland om ingående av ett avtal för att främja målet att säkerhetsåtgärder endast behöver utföras en gång (’one-stop security’), ska den sträva efter att Eftastaterna erbjuds ett liknande avtal med det berörda tredjelandet. Eftastaterna ska i sin tur sträva efter att ingå sådana avtal med tredjeländer som motsvarar gemenskapens avtal.

c)

De åtgärder som föreskrivs i förordningen ska inte gälla för inrikesflyget i Island.

d)

De åtgärder som föreskrivs i förordningen ska inte gälla för den befintliga infrastrukturen för den civila luftfarten i Liechtenstein.”

2.

Texten i tillägg 8 ska utgå.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 300/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 30 maj 2009 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 maj 2009.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 162, 25.6.2009, s. 31.

(2)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(3)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1.

(4)  Konstitutionella krav finns angivna.