Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

87/369/EEG: Rådets beslut av den 7 april 1987 om ingående av den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering samt upprättandet av ändringsprotokollet till denna konventionEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 20/07/1987 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 12 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 12 s. 0003RÅDETS BESLUT av den 7 april 1987 om ingående av den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering samt upprättandet av ändringsprotokollet till denna konvention (87/369/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28, 113 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Tullsamarbetsrådet antog vid sitt plenum i juni 1983 den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

Syftet med denna konvention är att underlätta den internationella handeln och insamlandet, jämförandet och analysen av statistik som gäller sådan handel.

Denna konvention är avsedd att som internationell grund för tulltaxor och statistiska nomenklaturer ersätta konventionen rörande nomenklatur som undertecknats i Bryssel den 15 december 1950 och som för närvarande används som grund för Gemensamma tulltaxan och NIMEXE.

Denna konvention undertecknades på gemenskapens vägnar, under förutsättning att den godkänns, den 10 juni 1985. Ett ändringsprotokoll till konventionen antogs av Tullsamarbetsrådet den 24 juni 1986. Det är lämpligt att deponera godkännandehandlingen för protokollet vid samma tillfälle som godkännandehandlingen för den internationella konventionen om Harmoniserade systemet.

Rådet föreslår att Harmoniserade systemet tillämpas från och med den 1 januari 1988.

Det är väsentligt för gemenskapen att tillträda denna konvention tillsammans med de viktigaste länderna i den internationella handeln.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, upprättad i Bryssel den 14 juni 1983, och ändringsprotokollet till denna konvention, upprättat i Bryssel den 24 juni 1986, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texterna till konventionen och ändringsprotokollet till konventionen är bifogade detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall inte på något vis äventyra gemenskapens ställning i förhandlingarna rörande antagandet av de reviderade förteckningarna över tullkoncessioner som grundar sig på Harmoniserade systemet. Dessa förhandlingar skall föras vidare i strikt överensstämmelse med de särskilda riktlinjer som GATT samtyckt till i syfte att säkerställa en neutral överföring av tullistorna.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som skall ha befogenhet att deponera godkännandehandlingen på gemenskapens vägnar(3).

Utfärdat i Luxemburg den 7 april 1987.

På rådets vägnar

Ph. MAYSTADT

Ordförande

(1) EGT nr C 120, 4.5.1984, s. 2.

(2) EGT nr C 300, 12.11.1984, s. 53.

(3) Dagen för ikraftträdandet av konventionen och av ändringsprotokollet till konventionen kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av rådets generalsekretariat.