Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 520/92 av den 27 februari 1992 om vissa förfaranden för tillämpningen av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena sidan och Tjeckoslovakien å andra sidanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 056 , 29/02/1992 s. 0009 - 0011

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0162

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0162RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 520/92 av den 27 februari 1992 om vissa förfaranden för tillämpningen av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena sidan och Tjeckoslovakien å andra sidan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Ett interimsavtal om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Tjeckoslovakien, å andra sidan, (nedan kallat "avtalet") undertecknades i Bryssel den 16 december 1991.

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet.

Vad beträffar skyddsåtgärder vid handel är det lämpligt att i de fall där avtalets bestämmelser så kräver, fastställa särskilda bestämmelser angående de allmänna regler som föreskrivs särskilt i rådets förordning (EEG) nr 288/82 av den 5 februari 1982 om gemensamma regler för import(1), och i rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad eller subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen(2).

Vid undersökningen om huruvida en skyddsåtgärd bör vidtas, bör de skyldigheter som regleras i avtalet beaktas.

Förfaranden i samband med skyddsklausuler som föreskrivs i EEG-fördraget är också tillämpliga.

Särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder har antagits för de textilvaror som omfattas av protokoll 1 i avtalet.

Särskilda förfaranden bör införas för tillämpningen av skyddsåtgärder inom jordbrukssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Jordbruksprodukter

Artikel 1

För jordbruksprodukter som omfattas av bilaga 2 till fördraget och som inom ramen för organisationen av den gemensamma marknaden är föremål för ett avgiftssystem, samt för produkter som omfattas av KN-nummer 0711 90 50 och 2003 10 10 skall tillämpningsbestämmelser till artikel 14.2 och 14.4 i avtalet antas i enlighet med förfarandet i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75(3), eller i motsvarande bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna. Dessa bestämmelser kan föreskriva att ett system med importlicenser införs inom de sektorer för vilka den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna inte föreskriver importlicenser.

AVDELNING II Skyddsåtgärder

Artikel 2

I enlighet med förfarandena i artikel 113 i fördraget kan rådet besluta att hänskjuta de åtgärder som avses i artiklarna 22 och 44.2 i avtalet till den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet. Rådet skall vid behov vidta dessa åtgärder i enlighet med samma förfarande.

Kommissionen kan på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat lägga fram de förslag som behövs för detta ändamål.

Artikel 3

1. I händelse av en praxis som kan berättiga gemenskapen att vidta de åtgärder som föreskrivs i artikel 33 i avtalet, skall kommissionen, efter att på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat undersökt saken, avgöra om denna praxis är förenlig med avtalet. Vid behov skall kommissionen föreslå rådet att vidta skyddsåtgärder och rådet skall då agera i enlighet med förfarandet i artikel 113 i fördraget, utom i de fall då det gäller stöd varvid förordning (EEG) nr 2423/88 skall tillämpas och åtgärder vidtas i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i den förordningen. Åtgärder skall vidtas endast på de villkor som föreskrivs i artikel 32.6 i avtalet.

2. I händelse av en praxis som kan leda till att Tjeckoslovakien vidtar åtgärder mot gemenskapen på grundval av artikel 33 i avtalet, skall kommissionen, efter att ha undersökt saken, avgöra om denna praxis är förenlig med de principer som anges i avtalet. Vid behov skall kommissionen fatta lämpliga beslut på grundval av de kriterier som följer av tillämpningen av artiklarna 85, 86 och 92 i fördraget.

Artikel 4

I händelse av en praxis som kan berättiga gemenskapen att vidta de åtgärder som föreskrivs i artikel 23 i avtalet, skall beslut om att vidta antidumpningsåtgärder fattas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2423/88 och enligt förfarandet i artikel 27.2 och 27.3 b eller d i avtalet.

Artikel 5

1. Om en medlemsstat begär att kommissionen skall vidta skyddsåtgärder enligt artiklarna 24 eller 25 i avtalet skall den som stöd för sin begäran förse kommissionen med nödvändiga upplysningar.

Om kommissionen beslutar att inte vidta några skyddsåtgärder skall den underrätta rådet och medlemsstaterna om detta senast fem arbetsdagar efter mottagandet av medlemsstatens begäran.

Varje medlemsstat kan hänskjuta ett sådant kommissionsbeslut till rådet senast tio arbetsdagar efter det att underrättelsen om beslutet nått den.

Om rådet med kvalificerad majoritet anger sin avsikt att fatta ett annat beslut, skall kommissionen omgående underrätta Tjeckoslovakien om detta och upplysa om att överläggnignar inleds inom den gemensamma kommittén enligt artikel 27.2 och 27.3 i avtalet.

Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut senast 20 arbetsdagar efter det att överläggningarna med Tjeckoslovakien inom den gemensamma kommittén avslutats.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommittén skall sammanträda efter ordförandens sammankallande. Denne skall vid första möjliga tillfälle överlämna relevanta upplysningar till medlemsstaterna.

3. Om kommissionen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat beslutar att de skyddsåtgärder som anges i artikel 24 eller 25 i avtalet bör vidtas skall den

- genast informera medlemsstaterna om den agerar på eget initiativ eller, om den agerar på begäran av en medlemsstat, senast fem arbetsdagar efter dagen för mottagandet av denna begäran,

- överlägga med kommittén,

- samtidigt informera Tjeckoslovakien och underrätta den gemensamma kommittén att överläggningar inleds enligt vad som anges i artikel 27.2 och 27.3 i avtalet,

- samtidigt förse den gemensamma kommittén med samtliga upplysningar som krävs för dessa överläggningar.

4. Överläggningarna inom den gemensamma kommittén skall under alla omständigheter anses vara avslutade 30 dagar efter den underrättelse som avses i punkt 1 fjärde stycket och i punkt 3.

Då överläggningarna är avslutade eller då tidsfristen på 30 dagar löpt ut, och om ingen annan överenskommelse kunnat ingås, får kommissionen efter samråd med kommittén vidta lämpliga åtgärder för att genomföra artiklarna 24 och 25 i avtalet.

5. Det beslut som avses i punkt 4 skall genast anmälas till rådet, medlemsstaterna och Tjeckoslovakien: det skall även anmälas till den gemensamma kommittén.

Beslutet skall vara tillämpligt omedelbart.

6. Varje medlemsstat får till rådet hänskjuta det kommissionsbeslut som avses i punkt 4 senast tio arbetsdagar efter det att den mottagit underrättelse om beslutet.

7. Om kommissionen inte har fattat något beslut i den mening som avses i punkt 4 andra stycket senast tio arbetsdagar efter det att överläggningarna inom den gemensamma kommittén avslutats, eller, i förekommande fall, då den tidsfrist på 30 dagar som avses i den punkten har löpt ut, kan varje medlemsstat som hänskjutit ärendet till kommissionen i enlighet med punkt 3 hänskjuta det till rådet.

8. I de fall som avses i punkterna 6 och 7 får rådet med kvalificerad majoritet inom två månader fatta ett annat beslut.

Artikel 6

1. Om de extraordinära omständigheter som avses i artikel 27.3 d i avtalet uppstår får kommissionen omgående vidta skyddsåtgärder i de fall som anges i artiklarna 24 och 25 i avtalet.

2. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat skall den fatta beslut i ärendet senast fem dagar efter det att den har mottagit begäran.

Kommissionen skall underrätta rådet och medlemsstaterna om sitt beslut.

3. Varje medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet i enlighet med förfarandet i artikel 5.6.

Det förfarande som anges i artikel 5.7 och 5.8 skall til lämpas.

Om kommissionen inte har fattat något beslut inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 2 kan varje medlemsstat som hänskjutit ärendet till kommissionen hänskjuta det till rådet i enlighet med förfarandena i första och andra styckena i den här punkten.

Artikel 7

De förfaranden som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 skall inte tillämpas på produkter som omfattas av protokoll 1 i avtalet.

Artikel 8

Om omständigheterna kräver att åtgärder vidtas för jordbruksprodukter på grundval av artiklarna 15 eller 24 i avtalet eller på grundval av de bestämmelser i bilagorna som omfattar dessa produkter, skall dessa åtgärder, trots bestämmelserna i artiklarna 5 och 6, vidtas enligt de förfaranden som föreskrivs i de bestämmelser som upprättar en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna, eller enligt de särskilda bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 235 i EEG-fördraget och som gäller produkter som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter, under förutsättning att de villkor som fastställs i artiklarna 15, 27.2 och 27.3 i avtalet uppfylls.

Artikel 9

Kommissionen skall på gemenskapens vägnar ansvara för de anmälningar till den gemensamma kommittén som föreskrivs i avtalet.

Artikel 10

Denna förordning skall inte förhindra tillämpningen av de skyddsåtgärder som föreskrivs i fördraget, särskilt artiklarna 108 och 109 i detta, i enlighet med de förfaranden som fastställs där.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 1992 eller från och med den dag interimsavtalet träder i kraft, om denna infaller senare(4).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1992.

På rådets vägnar

Vitor MARTINS

Ordförande

(1) EGT nr L 35, 9.2.1982, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2978/91 (EGT nr L 284, 12.10.1991, s. 1).

(2) EGT nr L 209, 2.8.1988, s. 1.

(3) Rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3653/90 (EGT nr L 362, 27.12.1990, s. 28).

(4) Interimsavtalet träder i kraft den 1 mars 1992.