Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1763/92 av den 29 juni 1992 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i MedelhavsområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 181 , 01/07/1992 s. 0005 - 0008

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0222

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 19 s. 0222RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1763/92 av den 29 juni 1992 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i Medelhavsområdet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I syfte att fastställa en ny politik för Medelhavsområdet antog rådet vid sammanträdet den 18 och 19 december 1990 en resolution om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i Medelhavsområdet.

I denna resolution avtalades bland annat att de åtgärder som genomförts i enlighet med de finansiella protokoll som slutits med icke-medlemsländer i Medelhavsområdet bör kompletteras med andra slag av åtgärder, nämligen sådana vars räckvidd överskrider ett enda lands ramar och sådana som rör miljöfrågor.

Ett program bör fastställas som varar i fem år (1992 till 1996).

Vad beträffar finansiella medel ur budgeten bedöms ett belopp om 230 miljoner ecu, inklusive 25 miljoner i riskkapital, krävas för genomförandet av det fleråriga programmet; för 1992 bedöms i det nuvarande ekonomiska läget 46 miljoner ecu krävas.

De belopp som anslås för att finansiera programmet perioden efter 1992 måste ingå i gemenskapens gällande ekonomiska ram.

Rådet har beslutat att den del av lånen som Europeiska investeringsbanken, nedan kallad "banken", på de villkor som den fastställt i enlighet med sina stadgar beviljar ur sina egna medel till projekt inom miljöområdet, bör få räntesubventioner och att ett belopp därför bör anslås för detta ändamål ur budgetmedel.

Det är nödvändigt att fastställa de närmare arrangemangen och reglerna för samarbetet vad gäller de åtgärder som finansieras med budgetmedel.

När det gäller lån med räntesubventioner måste bankens beviljande av lån ur egna medel och beviljande av räntesubventioner som finansieras med gemenskapens budgetmedel hänga samman och betingas av varandra. Banken kan, i enlighet med sina stadgar och genom ett enhälligt styrelsebeslut om kommissionen avstyrker, besluta om att bevilja lån ur egna medel med den förutsättningen att räntesubventioner beviljas. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att säkerställa att det förfarande som antas för att bevilja räntesubventioner alltid resulterar i ett uttryckligt beslut, genom vilket subventionen beviljas eller avslås.

Det är nödvändigt att inrätta en kommitté bestående av företrädare för medlemsländerna som biträder banken med de arbetsuppgifter som banken tilldelats för genomförandet denna förordning.

Fördraget ger inga andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de som följer av artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För att verkställa den nya politiken för Medelhavsområdet skall gemenskapen genomföra åtgärder avsedda att komplettera dem som finansieras i enlighet med de finansiella protokoll som slutits med icke-medlemsländer i Medelhavsområdet.

2. Punkt 1 skall tillämpas på alla icke-medlemsländer i Medelhavsområdet med vilka gemenskapen har slutit associations- eller samarbetsavtal.

3. För att tydligare understryka samarbetets regionala karaktär, som inte på ett oproportionerligt sätt får gynna något speciellt land, skall gemenskapen eftersträva att jämnt fördela interventionsåtgärderna mellan de olika regionerna och länderna i fråga. I detta syfte skall kommissionen och banken årligen granska finansiering som kommit till stånd och hur den fördelats regionalt.

Artikel 2

1. Programmet skall pågå i fem år (1992 till 1996).

2. Det belopp ur gemenskapens finansiella medel som anses nödvändigt för programmets genomförande är 230 miljoner ecu varav 46 miljoner ecu för år 1992 inom ramen för det ekonomiska perspektivet för 1988-1992(3).

För återstoden av programmets tillämpningsperiod måste beloppet ingå i gemenskapens gällande ekonomiska ram.

3. Budgetmyndigheten skall fastställa tillgängliga anslag för varje budgetår med beaktande av principerna för sund ekonomisk förvaltning som avses i artikel 2 i finansförordningen av den 21 december 1977 för tillämpning på Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4).

4. Huvuddelen av det belopp som anses nödvändigt för miljöskyddsåtgärder i Medelhavsområdet är avsett att täcka räntesubventioner på lån beviljade av banken.

Artikel 3

1. Syftet med de åtgärder som genomförs i enlighet med artikel 1 skall vara

- genomförande av åtgärder av regionalt intresse,

- samarbete inom miljöområdet,

- främjande av investeringar med hjälp av riskkapital till förmån för europeiska aktörer för finansiering av gemensamma bolag.

Samarbete kan även avse demografiska frågor med anknytning till utvecklingsåtgärder, i synnerhet sådana som har samband med befolkningsökningen.

Utvecklingens kulturella dimension skall beaktas i de åtgärder som vidtas inom ramen för det samarbete som fastställs genom denna förordning.

2. De åtgärder som rör verksamhet av regionalt intresse enligt punkt 1 skall vara följande:

- Undersökningar av genomförbarheten av regionala infrastrukturprojekt.

- Stöd till åtgärder som är av intresse för en eller flera icke-medlemsländer i Medelhavsområdet och gemenskapen liksom stöd till samverkan i regionen genom tekniskt samarbete, i synnerhet tekniskt bistånd, utbildningsverksamhet, seminarier och undersökningar.

Stöd i form av tekniskt bistånd skall även ges till institutioner och organ som arbetar för att främja samverkan i regionen.

3. De åtgärder som rör miljösamarbetet skall vara följande:

- Finansiering av räntesubventioner på 3 % för lån som banken beviljat ur egna medel utanför de finansiella protokollens ram för investeringsändamål.

- Åtgärder med pådrivande verkan, såsom pilot- eller demonstrationsprojekt, däribland sådana som rör skydd av Medelhavet samt utbildningsåtgärder.

4. Riskkapitalet skall i första hand användas för att frigöra egna medel, eller medel som betraktas som sådana, till företag (privata eller blandade) i produktionssektorn där delägarna är fysiska eller juridiska personer som är medborgare i en av gemenskapens medlemsländer och i ett icke-medlemsland i Medelhavsområdet. Det kan också användas till att finansiera åtgärder för att identifiera projekt och samarbetspartner samt särskilda undersökningar för förberedelse och utveckling av projekt som är av intresse för denna typ av företag samt för att bistå dessa under inledningsskedet.

Artikel 4

Bortsett från det riskkapital som avses i artikel 3.1, skall gemenskapens finansiering av åtgärderna enligt denna förordning utformas som bidrag.

Det stöd som avses i denna förordning kan kombineras med finansiering med bankens egna medel och kan beviljas genom gemensam finansiering med medlemsländerna, ickemedlemsländer i regionen, multilaterala organ eller mottagarländerna själva. Där så är möjligt bör stödets gemenskapskaraktär bevaras.

Avtalen för genomförande av gemenskapsfinansierade projekt eller åtgärder enligt denna förordning skall, i de berörda ickemedlemsländerna i Medelhavsområdet, omfattas av skatte- och tullarrangemang som inte är mindre fördelaktiga än dem som tillämpas av dessa länder gentemot den mest gynnade staten eller den mest gynnade internationella utvecklingsorganisationen. Innehållet i dessa arrangemang skall fastställas i ett gemensamt avtal mellan parterna.

Artikel 5

1. Andra finansieringsbeslut än dem som rör räntesubventionerade banklån och riskkapital skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 7.

Finansieringsbeslut som gäller allmänna krediter för tekniskt samarbete, utbildning och projekt för främjande av handel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 6. Kommissionen skall regelbundet underrätta den kommitté som avses i den artikeln om användningen av sådana allmänna krediter.

Beslut som ändrar tidigare beslut anatagna i enlighet med förfarandet i artikel 7 skall antas av kommissionen när de inte innebär väsentliga ändringar eller ytterligare åtaganden som överstiger 20 % av det ursprungliga åtagandet.

2. Finansieringsbeslut som rör räntesubventioner på banklån skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

3. Finansieringsbeslut som rör riskkapital skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.

Artikel 6

1. De åtgärder som avses i denna förordning och som finansierades ur gemenskapernas budget, skall administreras av kommissionen, utan att det påverkar bankens förvaltning av räntesubventioner och riskkapitaltransaktioner som den bemyndigats till av kommissionen på gemenskapens vägnar genom artikel 105.3 i finansförordningen av den 21 december 1977 för tillämpning på Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

2. Minst en gång om året skall kommissionen och banken sända medlemsländerna uppgifter som inhämtats från de länder som är berättigade till stöd rörande redan kända sektorer och projekt som skulle kunna få stöd enligt denna förordning.

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av MED-kommittén, inrättad genom artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1762/92 av den 29 juni 1992 om genomförandet av protokollen om ekonomiskt och tekniskt samarbete som slutits av gemenskapen med icke-medlemsländer i Medelhavsområdet(5).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall framläggas med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsländernas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8

1. Vad beträffar projekt som finansieras av subventionerade lån skall banken utarbeta ett förslag till finansiering i enlighet med sina stadgar.

Banken skall inhämta kommissionens yttrande i enlighet med artikel 21 i stadgarna och yttrande från den kommittée som inrättats genom artikel 9 i förordning (EEG) nr 1762/92.

2. Kommittén skall yttra sig över bankens förslag. Kommissionens företrädare skall meddela kommittéen kommissionens ståndpunkt beträffande projektet i fråga, och i synnerhet om dess överensstämmelse med denna förordnings syften och med de allmänna riktlinjer som antagits.

Dessutom skall banken underrätta kommittén om icke subventionerade lån ur egna medel som banken planerar att bevilja.

3. På grundval av detta samråd skall banken be kommissionen fatta beslut om finansiering för beviljande av räntesubvention för projektet i fråga.

4. Kommissionen skall förelägga MED-kommittén ett förslag till beslut som beviljar eller, där så är lämpligt, avslår finansieringen av räntesubventionen. Beslutet skall fattas i enlighet med det förfarandet i artikel 6 i förordning (EEG) nr 1762/92.

5. Kommissionen vidarebefordrar beslutet som avses i punkt 4 till banken, som kan bevilja lånet om beslutet innebär att subventionen beviljas.

Artikel 9

1. Banken skall för yttrande förelägga artikel 9-kommittén projekt som rör riskkapitalsatsningar. Kommissionens företrädare skall underrätta kommittén om kommissionens ståndpunkt beträffande projektet i fråga och i synnerhet om dess överensstämmelse med denna förordnings syften och med de allmänna riktlinjer som antagits av rådet.

2. På grundval av detta samråd skall banken vidarebefordra projektet till kommissionen.

3. Kommissionen skall fatta finansieringsbeslutet inom en tidsperiod som är lämplig med hänsyn till projektets beskaffenhet.

4. Kommissionen skall vidarebefordra beslutet som avses i punkt 3 till banken som skall vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 10

1. Kommissionen skall tillsammans med banken undersöka vilka framsteg som gjorts i genomförandet av det samrabete som avses i denna förordning och underrätta Europaparlamentet och rådet om detta en gång om året.

2. Kommissionen och banken skall var för sig utvärdera genomförandet av de huvudprojekt som angår dem i syfte att avgöra om de mål som sattes när projektet förbereddes har uppnåtts och för att upprätta riktlinjer med avsikt att förbättra effektiviteten på framtida stöd. Dessa utvärderingsrapporter skall göras tillgängliga för samtliga medlemsländer.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsländer.

Utfärdad i Luxemburg den 29 juni 1992.

På rådets vägnar

Jorge BRAGA DE MACEDO

Ordförande

(1) EGT nr C 68, 16.3.1991, s. 11 och EGT nr C 48, 22.2.1992, s. 16.

(2) EGT nr C 39, 17.2.1992.

(3) En preliminär uppdelning över fördelningen av det belopp som anses nödvändigt ges i bilagan.

(4) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1, finansförordningen, senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 610/90 (EGT nr L 70, 16.3.1990, s. 1).

(5) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 1.

BILAGA

Preliminär uppdelning av det belopp som bedöms vara nödvändigt för programmet

I uppdelningen av det totala beloppet på 230 miljoner ecu som bedöms vara nödvändigt ingår följande preliminära belopp:

- Mellan 115 och 120 miljoner ecu för åtgärder inom miljöskyddsområdet, varav 100 miljoner ecu för räntesubventioner på banklån.

- Mellan 85 och 90 miljoner ecu för åtgärder av regionalt intresse, (undersökningar av genomförbarhet, tekniskt bistånd för regional samverkan och eventuella räntesubventioner för andra områden än miljöskydd).

- 25 miljoner ecu i riskkapital.

På grundval av information utsänd av kommissionen och banken till medlemsländerna enligt artikel 6.2, kan ett åsiktsutbyte ske angående en mer exakt uppdelning av beloppen på typer av åtgärder inom miljöskyddsområdet och åtgärder av regionalt intresse.