Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalierEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 251 , 29/08/1992 s. 0013 - 0022

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 20 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 20 s. 0003KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 1734/88() gäller export och import av vissa farliga kemikalier.

För att förfarandet med ett förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC, "prior informed consent") skall kunna införas krävs en ändring i förordning (EEG) nr 1734/88.

I samband med ändringen bör förordning (EEG) nr 1734/88 ersättas med denna förordning.

Vissa bestämmelser i gemenskapslagstiftningen P särskilt direktiven 76/769/EEG() och 79/117/EEG() P innebär begränsningar för utsläppandet på marknaden och användningen i medlemsstaterna av vissa farliga ämnen och preparat och förbud mot att släppa ut på marknaden och använda växtskydd som innehåller vissa verksamma ämnen. Dessa bestämmelser gäller dock inte om produkterna är avsedda för export till tredje land.

I direktiv 67/548/EEG () fastställs kraven för förpackning och märkning av farliga kemikalier i medlemsstaterna. Dessa regler gäller inte då sådana kemikalier är avsedda för export till tredje land. Det är nödvändigt att säkerställa att de regler som gäller för förpackning och märkning av farliga kemikalier inom gemenskapen även är tillämpliga på sådana kemikalier då de är avsedda för export.

Den internationella handeln med vissa kemikalier som är förbjudna eller föremål för stränga restriktioner i vissa exportländer har vållat internationell oro med anledning av dessa ämnens verkningar på människan och miljön.

Det är nödvändigt att vidta åtgärder till skydd för människor och miljön, såväl inom gemenskapen som i tredje land.

Förfaranden för anmälan, information och PIC vid internationell handel med sådana ämnen har utarbetats inom ramen för internationella organisationer, bl.a. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Gemenskapen och dess medlemsstater har aktivt deltagit i dessa och andra internationella organisationers arbete i fråga om ämnen som är underkastade förbud eller stränga restriktioner. Det är lämpligt att gemenskapen låter resultaten av detta arbete omsättas i handling genom att införa enhetliga gemenskapsförfaranden.

För export av sådana kemikalier som omfattas av denna förordning bör tillämpas ett gemensamt anmälningsförfarande som ger gemenskapen möjlighet att underrätta tredje land om sådan export.

Det är nödvändigt att underrätta alla medlemsstater om anmälningar som inkommit från tredje land och som avser import av ämnen som i dessa länders lagstiftning är underkastade förbud eller stränga restriktioner.

De gemensamma anmälningsförfarandena bör också skapa förutsättningar för det informationsutbyte som behövs inom gemenskapen inklusive information om genomförandet av det internationella anmälningsprogrammet.

I detta syfte kommer kommissionen regelbundet att lämna rapporter till Europaparlamentet och rådet, särskilt om eventuella reaktioner från destinationsländernas sida.

I resolution 88/C 170/01 () uppmanades kommissionen att lämna förslag om en anpassning av förordning nr 1734/88 i syfte att införa ett PIC-program liknande det som utarbetats av UNEP och FAO.

Medborgarna i medlemsstaterna bör ges ett skydd som inte är mindre omfattande än det som ges till medborgarna i de andra importländer som deltar i det internationella PIC-programmet.

För att underlätta samordningen och spridningen av information är det önskvärt att ett organ ensamt svarar för gemenskapens kontakter med det internationella PIC-programmet.

Det är även önskvärt att det fastställs enhetliga villkor för import och export av ämnen som omfattas av PIC-programmet.

I bilaga 1 finns en förteckning över de kemikalier som är underkastade förbud eller stränga restriktioner inom gemenskapen. Denna förteckning bör regelbundet ses över och ändras då så är nödvändigt. Sådana ändringar bör alltid ske på förslag från kommissionen och beslutas av rådet med kvalificerad majoritet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1. Syftet med denna förordning är att införa ett gemensamt system för anmälan och information i fråga om import från och export till tredje land av vissa kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner på grund av deras verkningar på människors hälsa och på miljön, samt att tillämpa det internationella förfarande med anmälan och förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC) som utarbetats av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ().

2. Syftet med denna förordning är vidare att säkerställa att de bestämmelser i direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen som skall tillämpas då sådana ämnen släpps ut på marknaden i medlemsstaterna även skall gälla vid export till tredje land från medlemsstaterna.

3. Denna förordning gäller inte ämnen eller preparat som importeras eller exporteras för användning i analyssyfte eller i vetenskaplig forskning och utveckling enligt definitionen i artikel 2, om de mängder det gäller är så små att skadlig påverkan på människors hälsa eller på miljön inte är sannolik.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. kemikalier som skall anmälas: samtliga kemiska ämnen som förtecknas i bilaga 1 samt preparat som innehåller något av dessa ämnen, om preparatet enligt gemenskapslagstiftning skall märkas på grund av förekomsten av kemiska ämnen som upptas i bilaga 1.

2. kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet: samtliga kemikalier som förtecknas i bilaga 2, som sådana eller ingående i preparat och vare sig de är tillverkade eller naturligt utvunna, såvida inte den koncentration i vilken de förekommer i preparatet är så låg att något krav på märkning inte föreligger enligt gemenskapslagstiftningen.

3. förbjudna kemikalier: kemikalier som av hälso- eller miljöskäl har förbjudits för all användning enligt offentliga föreskrifter.

4. kemikalier som är underkastade stränga restriktioner: kemikalier som av hälso- eller miljöskäl har förbjudits för praktiskt taget all användning enligt offentliga föreskrifter, utom för vissa särskilt angivna användningsområden.

5. export:

a) slutlig eller temporär utförsel av varor som avses i artikel 9.2 i fördraget, eller

b) återutförsel av varor som inte avses i a och som genomgår annan tullbehandling än transiteringsförfarandet.

6. import: fysisk införsel till gemenskapens tullområde av varor som genomgår annan tullbehandling än transiteringsförfarandet.

7. förhandsgodkännande sedan information lämnats ("prior informed consent" PIC): principen att en internationell transport av kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner till skydd för människors hälsa eller för miljön endast får ske om den ansvariga nationella myndigheten i importlandet har medgett det, om avtal om detta finns, eller om det inte står i strid mot beslut som fattats av denna myndighet.

8. referensnummer: det nummer som kommissionen tilldelar varje kemikalie som skall anmälas första gången den exporteras till tredje land. Detta nummer förblir oförändrat vid varje påföljande export av samma kemikalie från gemenskapen till samma tredje land.

9. märkning: att information om de risker för hälsa, säkerhet eller miljö som användningen av kemikalien kan medföra lämnas på en etikett. Härmed avses inte de krav på märkning som gäller vid transport av farligt gods.

10. vetenskaplig forskning och utveckling: vetenskapliga experiment och analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden. Detta innefattar såväl bestämning av egenskaper, verkningar och effekter som vetenskapliga undersökningar i samband med produktutvecklingen.

Artikel 3

Utseende av myndigheter

1. Varje medlemsstat skall utse den eller de myndigheter, nedan kallade "ansvarig myndighet" eller "ansvariga myndigheter", som skall ansvara för de anmälnings- och informationsförfaranden som fastställs i denna förordning. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka myndigheter de har utsett.

2. I fråga om gemenskapens medverkan i det internationella PIC-förfarandet skall kommissionen som gemensam ansvarig myndighet motta information från de behöriga organ som sköter det internationella PIC-förfarandet samt informera dessa organ om gemensamma beslut som fattats i samråd och nära samarbete med medlemsstaterna enligt bestämmelserna i artikel 5.

Artikel 4

Export till tredje land

1. När en kemikalie som är anmälningspliktig skall exporteras till tredje land för första gången sedan den kom att omfattas av bestämmelserna i denna förordning, skall exportören senast 30 dagar innan exporten planeras äga rum till den ansvariga myndigheten i den medlemsstat där han bedriver sin verksamhet lämna uppgifter enligt bilaga 3, så att den ansvariga myndigheten kan ombesörja anmälan. Den ansvariga myndigheten skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i destinationslandet får anmälan om den planerade exporten. Sådana anmälningar, som i största möjliga utsträckning skall lämnas minst 15 dagar före exporten, skall uppfylla de krav som anges i bilaga 3.

Om en kemikalieexport sammanhänger med en nödsituation då varje försening kan äventyra människors hälsa eller miljön i importlandet, får ovanstående bestämmelser helt eller delvis åsidosättas enligt beslut av den ansvariga myndigheten i den exporterande medlemsstaten.

Den ansvariga myndigheten skall sända en kopia av anmälan till kommissionen, som skall vidarebefordra den till övriga medlemsstater och till Internationella registret över potentiellt giftiga kemikalier (IRPTC).

Kommissionen skall tilldela varje mottagen anmälan ett referensnummer och omedelbart meddela detta till de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna. Kommissionen skall regelbundet offentliggöra en förteckning över dessa referensnummer med angivande av vilka kemikalier och importerande tredje land de avser i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Så länge något relevant referensnummer inte har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall exportören utgå från att export av samma slag inte har ägt rum tidigare, om inte den ansvariga myndigheten i den medlemsstat där han bedriver sin verksamhet kan lämna uppgift om ett relevant referensnummer som kommissionen tidigare tilldelat.

2. Den ansvariga myndigheten i den medlemsstat det gäller skall snarast möjligt underrätta kommissionen om varje reaktion av betydelse från destinationsländerna. Kommissionen skall säkerställa att övriga medlemsstater snarast möjligt underrättas om destinationsländernas reaktioner.

3. Vid varje påföljande export av samma kemikalie från gemenskapen till samma tredje land skall exportören se till att exporten sker med hänvisning till det referensnummer som antingen offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller lämnats till honom av den ansvariga myndigheten i den medlemsstat där han bedriver sin verksamhet enligt punkt 1 fjärde stycket.

4. En ny anmälan enligt punkt 1 skall lämnas om exporten sker efter det att gemenskapslagstiftningen har ändrats väsentligt i fråga om utsläppandet på marknaden och användningen eller märkningen av de ämnen det gäller samt om det aktuella preparatets sammansättning har ändrats i så hög grad att märkningen av den påverkas. Denna nya anmälan skall uppfylla de krav som anges i bilaga 3 och det skall anges att den gäller en ändring av en tidigare anmälan. Uppgift om att nya anmälningar krävs skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Kommissionen skall sända nya anmälningar till de ansvariga nationella myndigheterna i de länder som under sexmånadersperioden före betydelsefulla ändringar av gemenskapslagstiftningen har fått en exportanmälan från gemenskapen som avser ämnet eller preparatet i fråga.

5. Vid det informationsutbyte som avses i punkt 1 skall medlemsstaterna och kommissionen beakta behovet av att skydda konfidentiella data och uppgifter om äganderätten såväl i medlemsstaterna som i destinationsländerna.

Följande uppgifter skall inte betraktas som konfidentiella:

P Ämnets namn.

P Preparatets namn.

P Namnen på ämnen i bilaga 1 som ingår i preparatet samt den procentuella halten av dem.

P Namnen på de viktigaste föroreningarna i ämnen i bilaga 1.

P Tillverkarens eller exportörens namn.

P Upplysningar om skyddsåtgärder, däribland farlighetskategori, typen av risk och relevanta varningstexter.

P Fysikalisk-kemiska uppgifter om ämnena.

P Sammanfattande resultat av toxikologiska och ekotoxikologiska tester.

P Möjliga metoder att oskadliggöra ämnet.

P Upplysningar som lämnas på säkerhetsdatabladet.

P Destinationslandet.

Artikel 5

Deltagande i det internationella

anmälningsoch PIC-förfarandet

1. Kommissionen skall underrätta de behöriga organ som medverkar i det internationella PIC-förfarandet om vilka kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i gemenskapen (bilaga 1). Den skall lämna all relevant information, särskilt om kemikaliernas identitet, deras farliga egenskaper, gemenskapens krav på märkning och nödvändiga skyddsåtgärder. Den skall också ange tillämpade kontrollåtgärder och skälen för dessa.

2. Kommissionen skall utan dröjsmål till medlemsstaterna vidarebefordra de uppgifter den får om kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet samt om beslut som fattas av tredje land om förbud för sådana kemikalier eller särskilda villkor för importen av dem. Kommissionen skall i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera riskerna med kemikalierna. Kommissionen skall fatta sina beslut P även interimistiska sådana P enligt det förfarande som fastställs i artikel 21 i direktiv 67/548/EEG. Den skall därefter lämna besked, avseende varje enskild kemikalie, till IRPTC om huruvida import till gemenskapen är tillåten, förbjuden eller underkastad restriktioner.

När sådana beslut fattas, skall följande principer iakttas:

a)

Om ett ämne eller ett preparat förbjuds enligt gemenskapslagstiftningen, skall importtillstånd inte medges för den förbjudna användningen.

b)

Om ett ämne eller ett preparat underkastas stränga restriktioner i gemenskapslagstiftningen, skall villkor ställas för importtillståndet. Lämpliga villkor fastställs för varje enskilt fall.

c)

Om ett ämne eller ett preparat varken förbjuds eller underkastas stränga restriktioner i gemenskapslagstiftningen, skall normalt importtillstånd medges. Dock får interimistiska importvillkor uppställas i det särskilda fallet om det gäller ett ämne eller ett preparat som inte produceras inom gemenskapen och kommissionen i samråd med medlemsstaterna finner att ett förslag om förbud eller stränga restriktioner bör lämnas till rådet. Sådana villkor skall gälla till dess att rådet har fattat ett beslut om förslaget till stränga restriktioner eller permanent förbud.

Om ett ämne eller ett preparat förbjuds eller underkastas stränga restriktioner i en eller flera medlemsstaters lagstiftning, skall kommissionen, på skriftlig begäran från medlemsstaten i fråga, beakta denna medlemsstats förbud eller stränga restriktioner i arbetet med beslutet om vilket svar som skall lämnas till IRPTC.

Kommissionen skall alltid då så är möjligt tillämpa befintliga gemenskapsförfaranden och skall säkerställa att svaret inte strider mot gällande gemenskapslagstiftning.

3. I bilaga 2 skall ingå

a)

den internationella förteckning som sammanställts av UNEP och FAO över kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner och som omfattas av PIC-förfarandet,

b)

en förteckning över de länder som deltar i PIC-programmet, och

c)

dessa länders (inklusive gemenskapens medlemsstaters) beslut i fråga om import av de kemikalier som ingår i den förteckning som avses i punkt a.

Kommissionen skall omedelbart underrätta medlemsstaterna då den får information om ändringar i ovanstående förhållanden. Den skall regelbundet offentliggöra sådana förändringar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Exportören skall följa beslut som fattas i ett destinationsland som deltar i PIC-förfarandet.

5. Om ett importland som deltar i PIC-förfarandet inte lämnar något svar eller svarar genom ett interimistiskt beslut som inte berör importen, skall oförändrade villkor gälla för import av kemikalien. Detta innebär att kemikalien inte får exporteras utan uttryckligt medgivande från importlandet, såvida det inte gäller ett bekämpningsmedel som är registrerat i importlandet eller en kemikalie som genom någon annan åtgärd har godkänts för användning eller import av importlandet.

Artikel 6

Överträdelser

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga rättsliga eller administrativa åtgärder om bestämmelserna i denna förordning överträds.

Artikel 7

Förpackning och märkning

1. Farliga kemikalier som är avsedda för export skall omfattas av de regler för förpackning och märkning som fastställs i enlighet med direktiv 67/548/EEG eller, i tillämpliga fall, i andra direktiv om farliga preparat () och som gäller i den medlemsstat varifrån varorna skall exporteras eller i vilken de har framställts. Detta krav gäller om inte annat följer av särskilda krav som har ställts upp av importerande tredje land. Detta lands krav på märkning behöver endast iakttas om kraven innebär att samtliga upplysningar i fråga om hälsa, säkerhet och miljö som krävs inom gemenskapen skall förekomma i märkningen.

2. Informationen genom märkningen skall så långt möjligt lämnas på destinationslandets officiella språk elller på ett eller flera av de viktigaste språken i destinationslandet eller i det område där kemikalien skall användas.

Artikel 8

Anmälan från tredje land

1. Om den ansvariga myndigheten i en medlemsstat får anmälan från den behöriga myndigheten i tredje land om export till gemenskapen av en kemikalie som enligt detta lands lagstiftning är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner vad gäller framställning, användning, hantering, konsumtion, transport eller försäljning, skall den ansvariga myndigheten utan dröjsmål sända en kopia av denna anmälan till kommissionen tillsammans med all relevant information.

2. Kommissionen skall utan dröjsmål till medlemsstaterna vidarebefordra alla anmälningar som den mottar, på direkt eller indirekt väg, tillsammans med all tillgänglig information.

3. Kommissionen skall regelbundet utvärdera den information den mottagit via medlemsstaterna eller direkt från tredje land och, då så är nödvändigt, lämna lämpliga förslag till rådet.

Artikel 9

Utbyte av information och kontroll

1. Medlemsstaterna skall regelbundet lämna information till kommissionen om tillämpningen av det anmälningssystem som fastställs i denna förordning.

2. Kommissionen skall regelbundet sammanställa rapporter på grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna och överlämna dessa till Europaparlamentet och rådet. I dessa rapporter skall bl.a. ingå information om deltagandet i internationella anmälnings- och PIC-system, om systemens omfattning samt om hur de efterlevs av tredje land.

3. I fråga om den information som lämnas enligt punkterna 1 och 2 skall medlemsstaterna och kommissionen beakta behovet av att skydda konfidentiella data och uppgifter om äganderätten.

Artikel 10

Om en medlemsstat i fråga om andra ämnen än de som upptas i bilaga 1 tillämpar ett nationellt system med informationsförfaranden i förhållande till tredje land som liknar dem som fastställs i denna förordning, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om detta och ange vilka ämnen som omfattas.

Kommissionen skall vidarebefordra dessa upplysningar till medlemsstaterna.

Artikel 11

Uppdatering av bilagorna

1. Kommissionen skall regelbundet se över kemikalieförteckningen i bilaga 1, särskilt mot bakgrund av erfarenheterna vid tillämpningen av denna förordning, med särskilt beaktande av den information den mottagit enligt artikel 10, och mot bakgrund av den utveckling som skett, såväl inom gemenskapens lagstiftning i fråga om utsläppande på marknaden och användning av kemikalier som inom ramen för arbetet i OECD, UNEP och FAO. Då så är nödvändigt skall förteckningen ändras genom beslut som rådet skall fatta med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

Vid bedömningen av om en regleringsåtgärd skall betraktas som ett förbud eller som en sträng restriktion skall hänsyn tas till åtgärdens verkningar inom vart och ett av de tre viktigaste användningsområdena. Dessa områden är

a)

växtskyddsmedel,

b)

industrikemikalier,

c)

kemikalier i konsumentprodukter.

Om kontrollåtgärden innebär förbud eller stränga restriktioner av hälso- eller miljöskäl för användningen av en kemikalie inom något av dessa områden upptas kemikalien i bilaga 1.

2. De ändringar som UNEP och FAO genomför i förteckningen över kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet och i importländernas PIC-beslut (bilaga 2) skall antas med det förfarande som fastställs i artikel 21 i direktiv 67/548/EEG.

3. De ändringar som krävs för anpassning av bilaga 3 med hänsyn till vetenskaplig och teknisk utveckling skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 i direktiv 67/548/EEG.

Artikel 12

1. Förordning (EEG) nr 1734/88 upphör härmed att gälla.

2. Hänvisningar till förordning (EEG) nr 1734/88 skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft tre månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 17, 25.1.1991, s. 16.

() EGT nr C 305, 25.11.1991, s. 112.

() EGT nr C 191, 22.7.1991, s. 17.

() EGT nr L 155, 22.6.1988, s. 2.

() EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/339/EEG (EGT nr L 186, 12.7.1991, s. 64).

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/188/EEG (EGT nr L 92, 13.4.1991, s. 42).

() EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 79/831/EEG (EGT nr L 259, 15.10.1979, s. 10).

() EGT nr C 170, 29.6.1988, s. 1.

() London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade, beslut 14/27 av Governing Council of UNEP den 17 juni 1987, efter ändring i maj 1989 samt FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, Rom 1986, efter ändring i november 1989.

() Direktiv 78/631/EEG (EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 13), senast ändrat genom direktiv 84/291/EEG (EGT nr L 144, 30.5.1984, s. 1).

Direktiv 88/379/EEG (EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14), senast ändrat genom direktiv 90/492/EEG (EGT nr L 275, 5.10.1990, s. 35).

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 3

Uppgifter som krävs enligt artikel 4

1. Identifikationsuppgifter för det ämne eller det preparat som skall exporteras:

1.1 Ämnen:

P benämning i Internationella kemiunionens (IUPAC) nomenklatur,

P andra benämningar (trivialnamn, handelsnamn, förkortning),

P EINECS-nummer och CAS-nummer, om sådana finns,

P de viktigaste föroreningarna i ämnet, om dessa är av särskild betydelse.

1.2 Preparat:

P preparatets handelsnamn eller beteckning,

P för var och en av de ämnen som upptas i bilaga 1: halt i procent och uppgifter enligt 1.1.

2. Upplysningar om de försiktighetsåtgärder som bör vidtas, även faro- och riskkategorier samt skyddsanvisningar.

3. Namn, adress, telefon- och faxnummer till den ansvariga myndighet som kan lämna ytterligare information.

4. En sammanfattning av de föreskrivna restriktionerna och anledningen till dem.

5. Beräknat datum för det första exporttillfället.

6. Referensnummer.

7. Destinationsland.

8. Användningsområde.

9. Om möjligt, den mängd av kemikalien som beräknas exporteras till bestämmelselandet under det kommande året.

Ovanstående upplysningar skall lämnas på ett formulär för exportanmälan enligt följande mall.

EUROPEISKA FÖRORDNING (EEG) nr 2455/92

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

EXPORTANMÄLAN FÖR KEMIKALIER SOM ÄR FÖRBJUDNA ELLER UNDERKASTADE STRÄNGA RESTRIKTIONER

1. REFERENSNUMMER FÖR EXPORTANMÄLAN: ...

2. EXPORTEN GÄLLER EN KEMIKALIE SOM ÄR FÖRBJUDEN ELLER UNDERKASTAD STRÄNGA RESTRIKTIONER ():

Benämning(ar) på kemikalien: ...

EINECS-nr: ...

CAS-nr: ...

3. EXPORTEN GÄLLER ETT PREPARAT SOM INNEHÅLLER EN ELLER FLERA KEMIKALIER SOM ÄR FÖRBJUDNA ELLER UNDERKASTADE STRÄNGA RESTRIKTIONER ():

Benämning(ar) på preparatet: ...

Preparatets märkningskod: ...

Benämning(ar) på den eller de ingående kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner:

i) % i preparatet: ...

EINECS-nr: ...

CAS-nr: ...

ii) % i preparatet: ...

EINECS-nr: ...

CAS-nr: ...

4. BESTÄMMELSELAND:

Beräknat datum för första exporttillfället: ...

Om möjligt, beräknad mängd av kemikalien som skall exporteras till bestämmelselandet under det kommande året: ...

5. ANSVARIGA NATIONELLA MYNDIGHETER:

inom EG: i importlandet:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Exportlandets representant: Officiell stämpel

Namnteckning: ...

Datum: ...

() Ruta 2 eller 3 skall fyllas i.

Anm.: Upplysningar om kemikalier och om tillämpliga rättsregler på omstående sida.

INFORMATIONSBLAD FÖR KEMIKALIER SOM ÄR FÖRBJUDNA

ELLER UNDERKASTADE STRÄNGA RESTRIKTIONER

KEMISK(A) BENÄMNING(AR):

EINECS-nr: ...

CAS-nr: ...

Användningsområde(n): ...

MÄRKNINGSKRAV FÖR KEMIKALIEN:

Klassificering: ...

Kod: ...

Riskfraser:

Skyddsfraser:

SAMMANFATTNING AV KONTROLLÅTGÄRDER OCH KONTROLLERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

HÄNVISNINGAR TILL GEMENSKAPSLAGSTIFTNING ELLER NATIONELL LAGSTIFTNING:

MOTIV FÖR KONTROLLÅTGÄRDERNA:

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

Anm.: Om ett preparat innehåller mer än en kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner inom gemenskapen skall informationsblad för övriga kemikalier bifogas detta formulär.