Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

93/115/EEG: Rådets beslut av den 15 februari 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i vissa tredje länderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 045 , 23/02/1993 s. 0027 - 0027

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0008

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0008RÅDETS BESLUT av den 15 februari 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i vissa tredje länder (93/115/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

Rådet fattade den 13 och 14 maj 1991 på grundval av ett meddelande från kommissionen beslut om en begränsad utvidgning av Europeiska investeringsbankens (EIB) verksamhet i de tredje länder som gemenskapen har slutit samarbetsavtal med.

Rådet bekräftade den 8 juli 1991 dessa riktlinjer.

Rådet fattade den 19 maj 1992 beslut om vilka riktlinjer som skall gälla för lån från EIB i tredje länder som gemenskapen har slutit samarbetsavtal med.

Rådet har uppmanat EIB att enligt dess stadga och sedvanliga kriterier tillhandahålla lån för projekt av gemensamt intresse i vissa tredje länder, samt erbjudit EIB en garanti.

I enlighet med Europeiska rådets slutsatser den 11 och 12 december 1992 kommer en garantifond att upprättas så snart som möjligt, så att en lämplig budgetmässig behandling kan ges av garantierna för sådana gemenskapslån som beviljas tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall gentemot Europeiska investeringsbanken fullt ut garantera att återbetalning sker av lån som banken enligt sina sedvanliga kriterier har beviljat tredje länder med vilka gemenskapen har slutit samarbetsavtal. En övre gräns på 250 miljoner ecu per år skall gälla för en treårsperiod; denna gräns skall omprövas vid slutet av perioden.

EIB och kommissionen skall bestämma villkoren för beviljandet av garantin.

Artikel 2

Var sjätte månad skall kommissionen underrätta Europaparlamentet och rådet om i vilken utsträckning lån som omfattas av garantin har tagits i anspråk. I detta syfte skall banken översända alla upplysningar till kommissionen som behövs för att Europaparlamentet och rådet skall få fullständig information.

En gång om året skall kommissionen översända en rapport till Europaparlamentet och rådet som innehåller en utvärdering av genomförandet av detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 1993.

På rådets vägnar

M. JELVED

Ordförande

() EGT nr C 172, 8.7.1992, s. 6.

() EGT nr C 21, 25.1.1993.