Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

93/329/EEG: Rådets beslut av den 15 mars 1993 om antagandet av Konventionen om temporär import och godkännandet av bilagorna till dennaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 27/05/1993 s. 0001 - 0075

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 9 s. 0068

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 9 s. 0068RÅDETS BESLUT av den 15 mars 1993 om antagandet av Konventionen om temporär import och godkännandet av bilagorna till denna (93/329/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Konventionen om temporär import, som förhandlats inom Tullsamarbetsrådet och upprättats i Istanbul den 26 juni 1990 gäller varuhandel med icke-medlemsländer och kan därför effektivt bidra till internationell handel.

Gemenskapens representant undertecknade konventionen den 28 juni 1990 under förutsättning att den blev antagen. Enligt artikel 24.1 b i konventionen måste gemenskapen deponera ett ratifikationsinstrument för att bli fördragsslutande part i denna konvention.

Enligt artikel 24.4 i konventionen måste varje fördragsslutande part som ansluter sig till konventionen godkänna bilagan om dokument för temporär import (ATA-carnet och CPD-carnet) och minst ännu en bilaga. Gemenskapen bör godkänna alla bilagorna. Dock måste ett sådant godkännande vara föremål för förbehåll som tar hänsyn till tullunionens särskilda krav och det aktuella läget vad gäller harmonisering av temporär import.

Enligt artikel 24.6 i konventionen skall gemenskapen underrätta depositarien om de villkor för tillämpning och de uppgifter som krävs enligt vissa bestämmelser. Enligt artikel 24.7 skall gemenskapen i egenskap av tullunion eller ekonomisk union bland annat underrätta depositarien om de ärenden som ligger inom dess kompetens och anvisa vilka områden som kvarstår inom de enskilda staternas kompetens.

För att underlätta tillämpningen av bilagorna A och C till konventionen är det önskvärt att även godkänna Tullsamarbetsrådets rekommendationer beträffande ATA-carnet och CPD-carnet.

Konventionen bör antas och bilagorna godkännas med ovanstående förbehåll.

Medlemsstaternas deltagande innebär att konventionen måste träda i kraft samtidigt för gemenskapen och för dess medlemmar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om temporär import och bilagorna till denna, tillsammans med förbehållen, antas härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Konventionens text, bilagorna till denna och de förbehåll som är bifogade dessa bilagor återfinns i bilagorna 1 respektive 2 till detta beslut.

De nödvändiga anmälningarna återfinns i bilaga 3 till detta beslut.

Tullsamarbetsrådets rekommendationer godkänns härmed på gemenskapens vägnar på de villkor som föreskrivs i bilaga 4 till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha befogenhet att deponera ratifikationsinstrumentet för den konvention som avses i artikel 1 och att godkänna bilagorna och förbehållen till dessa, som också avses i artikel 1, samt att tilldela denna nödvändiga befogenheter att förpliktiga gemenskapen. Denna deposition och godkännande skall äga rum samtidigt med depositionen av medlemsstaternas ratifikationsinstrument.

Den bemyndigade personen skall också underrätta Tullsamarbetsrådets generalsekreterare om villkoren för tillämpning eller om de uppgifter som krävs enligt artikel 24.6 i konventionen samt om godkännandet av Tullsamarbetsrådets rekommendationer.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 1993.

På rådets vägnar

M. JELVED

Ordförande