Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

93/696/EG: Rådets beslut av den 13 december 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska utvecklingsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i länder i Central- och Östeuropa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 321 , 23/12/1993 s. 0027 - 0028

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0071

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0071RÅDETS BESLUT av den 13 december 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska utvecklingsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i länder i Central- och Östeuropa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien) (93/696/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrade (), och

med beaktande av följande:

Det finns nära förbindelser och historiska band mellan folken i Central- och Östeuropa och gemenskapens folk. Dessa förbindelser har stärkts genom handels- och samarbetsavtal, som slutits på obestämd tid.

Dessa länder (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien) genomför nu långtgående politiska och sociala reformer, och har påbörjat en grundläggande omstrukturering av sina ekonomier. Ministrarna i G 24-gruppen välkomnade detta vid sitt möte den 11 november 1991 och beslutade att öka det samordnade ekonomiska biståndet till dessa länder.

Dessa ekonomiska reformer kommer på ett avgörande sätt att bidra till ett snabbt upprättande av ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska och handelsmässiga förbindelser mellan dessa länder och gemenskapen.

Särskilt finns det ett stort behov av investeringar i dessa länder. Dessa investeringar kräver extern finansiering. Europeiska investeringsbanken (nedan kallad "banken") bör lämna ett viktigt bidrag.

Banken fullgör för närvarande ett inledande treårigt låneprogram till Polen och Ungern i enlighet med rådets förordning 90/62/EEG (), och ett tvåårsprogram för Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien i enlighet med rådets beslut 91/252/EEG (); dessa program har haft uppmuntrande resultat enligt bankens rapport från den första fasen. Dessa lån bör därför förnyas, i enlighet med Europaavtalen som undertecknades den 16 december 1991.

Liknande bestämmelser har godkänts för de baltiska staterna. Åtgärderna bör utvidgas till att omfatta även Albanien.

Vid sitt möte i Edinburgh den 12 december 1992 uppmanade Europeiska rådet ministerrådet och banken att skapa en ny, tillfällig möjlighet till långivning inom bankens ramar som skall syfta till finansiering av infrastrukturprojekt, särskilt transeuropeiska nät. Sådana nät kan också omfatta projekt i vilka central- och östeuropeiska länder deltar, i den mån dessa projekt är av ömsesidigt intresse.

Bankens verksamhet i alla dessa länder måste i framtiden regleras enhetligt och generellt.

Rådet uppmanar banken att fortsätta sitt arbete för att stödja investeringsprojekt i dessa länder och erbjuder banken den garanti som avses i detta beslut.

Banken och kommissionen skall fastställa villkoren för beviljandet av garantin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall gentemot Europeiska investeringsbanken fullt ut garantera att återbetalning sker av lån som beviljats enligt bankens sedvanliga kriterier och som hänför sig till investeringsprojekt i central- och östeuropeiska länder (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien).

Denna garanti skall vara begränsad genom ett lånetak på 3 miljarder ecu under en treårsperiod med början den dag detta beslut träder i kraft. Om summan av de lån som banken beviljat inte vid periodens slut uppgår till detta belopp, skall treårsperioden automatiskt förlängas med sex månader.

2. Det tak för lånegarantin som avses i punkt 1 andra stycket skall även omfatta garantier som gäller investeringsprojekt i Estland, Lettland och Litauen.

Artikel 2

Kommissionen skall var sjätte månad förse Europaparlamentet och rådet med uppgifter om utvecklingen i fråga om beviljade lån. Banken skall regelbundet ge kommissionen de upplysningar som behövs för detta ändamål.

Artikel 3

Kommissionen skall en gång om året förse Europaparlamentet och rådet med uppgifter om långivningstransaktionerna och samtidigt överlämna en bedömning av hur systemet och samordningen mellan de finansinstitut som ger lån inom detta område fungerar.

Artikel 4

Banken och kommissionen skall fastställa villkoren för beviljandet av garantin.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1993.

På rådets vägnar

Ph. MAYSTADT

Ordförande

() EGT nr C 160, 12.6.1993, s. 8.

() EGT nr C 315, 22.11.1993.

() EGT nr L 42, 16.2.1990, s. 68.

() EGT nr L 123. 18.5.1991, s. 44.