Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till LibyenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 295 , 30/11/1993 s. 0001 - 0003

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 23 s. 0169

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 23 s. 0169RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 228a i detta,

med beaktande av den gemensamma ståndpunkt som antogs av Europeiska unionens råd den 22 november 1993,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har antagit rådets förordning (EEG) nr 945/92 () av den 14 april 1992 i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 748 (1992).

Förenta nationernas råd har, med hänsyn till Libyens ständiga vägran att följa dess resolutioner 731 (1992) och 748 (1992), i enlighet kapitel VII i Förenta nationernas stadgar genom sin resolution 883 (1993) av den 11 november 1993 beslutat att utöka de åtgärder som beslutades i dess resolution 748 (1992).

Gemenskapen har i klarhetens intresse beslutat att införliva de kompletterande bestämmelserna i en heltäckande gemenskapshandling.

Under dessa omständigheter kan rådets förordning (EEG) nr 945/92 upphävas.

Gemenskapens lagstiftning bör, i enlighet med Säkerhetsrådets resolutioner 748 (1992) och 883 (1993), inte påverka vissa flygtransporter som motiveras av viktiga humanitära behov och inte heller hindra leveransen av viss katastrofhjälpsutrustning samt utrustning och tjänster som har direkt anknytning till den civila flygtrafikledningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Tillstånd för flygplan att starta från, landa på eller flyga över gemenskapens territorium skall inte beviljas om flygplanet är destinerat för landning på en plats inom Libyens territorium eller har startat därifrån.

2. Tillstånd skall beviljas när den särskilda flygningen har godkänts på grund av viktiga humanitära behov av den kommitté som är inrättad enligt punkt 9 i Säkerhetsrådets resolution 748 (1992).

Artikel 2

1. Verksamheten och driften av alla Libyan Arab Airlines kontor, skall förbjudas och deras kontor skall helt stängas.

2. Alla kommersiella kontakter med Libyan Arab Airlines skall förbjudas, inklusive godtagande eller bekräftelse av biljetter eller andra handlingar som har utfärdats av detta flygbolag.

Artikel 3

1. Direkt eller indirekt leverans eller anskaffning till Libyen av de varor och tjänster som anges i bilagan till denna förordning skall vara förbjuden.

2. Leveranser eller anskaffning av dessa varor och tjänster till Libyen får emellertid medges av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna förutsatt att slutanvändningen av varorna och tjänsterna skiljer sig från den slutanvändning som anges i bilagan till denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall inom 30 dagar underrätta varandra och kommissionen om den export till Libyen som tillåtits enligt punkt 2.

Artikel 4

1. Regeringen och de offentliga myndigheterna i Libyen samt alla kommersiella, industriella eller offentliga företag eller offentliga anläggningar till allmänhetens tjänst som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av regeringen eller offentliga myndigheter i Libyen, eller av någon som är känd inom medlemsstaterna för att handla på regeringens eller de libyska myndigheternas vägnar eller på uppdrag av någon enhet som de enligt denna förordning kan anses kontrollera, får disponera pengar eller andra ekonomiska resurser som härrör från deras försäljning eller leverans av petroleum eller petroleumprodukter inbegripet naturgas och naturgasprodukter, jordbruksprodukter eller råvaror som har sitt ursprung i Libyen och har exporterats därifrån efter den 1 december 1993, under förutsättning att pengarna har inbetalats till bankkonton som uteslutande avses för dessa medel.

2. Denna bestämmelse skall genomföras av medlemsstaterna som skall underrätta varandra och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits för ändamålet.

Artikel 5

Denna förordning skall gälla utan hinder av rättigheter eller förpliktelser som har beviljats eller ålagts enligt internationella överenskommelser eller andra ingångna avtal eller licenser eller tillstånd som har beviljats före den 1 december 1993.

Artikel 6

Denna förordning skall gälla inom gemenskapens territorium inbegripet luftrummet och för alla flygplan eller fartyg som lyder under någon medlemsstats jurisdiktion samt i övrigt alla som är medborgare i någon medlemsstat och befinner sig på annat håll och alla juridiska personer som är bildade eller registrerade enligt en medlemsstats lagstiftning och befinner sig på annat håll.

Artikel 7

Varje medlemsstat skall fastställa vilka påföljder som skall utdömas om bestämmelserna i denna förordning överträds.

Artikel 8

Förordning (EEG) nr 945/92 upphävs härmed.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall gälla från den 1 december 1993, klo 00.01 "Eastern Standard Time" i New York.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 1993.

På rådets vägnar G. COËME Ordförande

() EGT nr L 101, 15.4.1992, s. 53.

BILAGA

Varor och tjänster vars leverans till Libyen är förbjudna enligt artikel 3 i denna förordning:

A. - Alla flygplan eller flygplanskomponenter.

- Tillhandahållande av tekniska tjänster och underhåll för libyska flygplan eller flygplanskomponenter.

- Träffande eller förlängning av överenskommelser för tillhandahållande av tekniska tjänster och underhåll för något slags flygplan eller flygplanskomponenter eller att ställa flygplan eller flygplanskomponenter till förfogande för användning i Libyen.

- Råd, hjälp eller utbildning av libyska piloter, flygtekniker eller underhållspersonal för flygplan och marktjänst som har anknytning till drift av flygplan och flygfält i Libyen.

- Utfärdande av alla luftvärdighetsbevis för libyska flygplan.

- Betalning av nya krav med anledning av befintliga direkta försäkringsavtal för libyska flygplan.

- Nyteckning eller förlängning av direkta försäkringar för libyska flygplan.

- Med undantag för nödutrustning samt utrustning och tjänster som är direkt knutna till den civila lufttrafikledningen

- allt material eller alla komponenter som är avsedda för tillverkning, förbättring eller underhåll av libyska civila eller militära flygfält och tillhörande utrustning och tillbehör, eller

- alla tekniska eller andra tjänster som är avsedda för underhåll av dessa flygfält och tillhörande utrustning och tillbehör.

B. I. Pumpar med medelstor eller hög kapacitet som uppgår till minst 350 kubikmeter per timme och drivaggregat (gasturbiner och elmotorer) som är tillverkade för transporten av råolja och naturgas.

II. Utrustning som är tillverkad för användning vid exportterminaler för råolja:

- Lastbojar eller enstaka punktförtöjningar.

- Böjliga slangar för koppling mellan grenrör under vattnet (PLEM) och enstaka punktförtöjningar samt flytande påfyllningsslangar i stort format (från 12' till 16').

- Ankarkättingar.

III. Utrustning som utan att vara särskilt tillverkad för användning vid råoljeterminaler för export på grund av sin stora kapacitet kan användas för detta ändamål:

- Lastpumpar med stor kapacitet (4 000 m3/H och däröver) och lågt tryck (10 bar eller lägre).

- Hjälppumpar med genomströmningskapacitet av samma storleksordning.

- Verktyg och rengöringsapparater ("pigging"-verktyg) (16' och däröver) för undersökningar av pipelines utan demontering.

- Mätutrustning med hög kapacitet (1 000 m3 och däröver).

IV. Raffinaderiutrustning:

- Pannor som uppfyller kraven i Standard 1, utarbetade av Amerikanska samfundet för maskiningenjörer.

- Värmepannor som uppfyller kraven i Standard 8, utarbetade av Amerikanska samfundet för maskiningenjörer.

- Fraktioneringstorn som uppfyller kraven i Standard 8, utarbetade av Amerikanska samfundet för maskiningenjörer.

- Pumpar som uppfyller kraven i Standard 610, utarbetade av Amerikanska petroleuminstitutet.

- Katalytiska reaktorer som uppfyller kraven i Standard 8, utarbetade av Amerikanska samfundet för maskiningenjörer.

- Förberedda katalysatorer, inklusive katalysatorer som innehåller platina, och katalysatorer som innehåller molybdem.

V. Reservdelar som är tillverkade för de artiklar enligt I IV ovan.