Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1735/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena och om ändring av förordning (EEG) nr 1763/92 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i MedelhavsområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 16/07/1994 s. 0006 - 0006

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 32 s. 0094

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 32 s. 0094RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1735/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena och om ändring av förordning (EEG) nr 1763/92 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i Medelhavsområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130w i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(1), och

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 1734/94(2) inrättas ett program för ekonomiskt och tekniskt samarbete med områdena Jordans västbank och Gazaremsan, nedan kallade "de ockuperade områdena".

För att det skall gå att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling i de ockuperade områdena samt med hänsyn till de stora behov som troligen följer av den senaste utvecklingen i fredsprocessen i Mellanöstern, bör detta program kompletteras med ytterligare åtgärder, nämligen de som avses i rådets förordning (EEG) nr 1763/92 av den 29 juni 1992 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i Medelhavsområdet(3).

Tillämpningsområdet för förordning (EEG) nr 1763/92 bör utvidgas till att även omfatta de ockuperade områdena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande mening skall läggas till artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1763/92:

"Den skall även tillämpas på områdena Jordans västbank och Gazaremsan, kallade "de ockuperade områdena".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 1994.

På rådets vägnar

Th. WAIGEL

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 11 februari 1994 (EGT nr C 61, 28.2.1994). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 mars 1994 (EGT nr C 137, 19.5.1994, s. 25) och Europaparlamentets beslut av den 4 maj 1994.

(2) EGT nr L 182, 16.7.92, s. 4.

(3) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 5.