Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 12/11/1994 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0184

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0184RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (), och

med beaktande av följande:

De garantier som ställs för lån till tredje land medför en ökad finansiell risk för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

På sitt möte den 11 och 12 december 1992 fann Europeiska rådet att en välbetänkt budgetförvaltning och finansiell disciplin kräver att en ny finansiell mekanism inrättas och att en garantifond följaktligen bör upprättas som täcker de risker som är knutna till lån och garantier till tredje länder eller till projekt som genomförs i tredje land. Detta mål kan uppnås genom att en garantifond upprättas för direkt betalning till gemenskapens borgenärer.

Institutionerna har enats om att i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 29 oktober 1993 införa en reserv i budgeten som avser låne- och garantitransaktioner till förmån för och i tredje land.

För närvarande finns mekanismer för att infria garantiförpliktelser, bl.a. genom tillfälligt användande av likvida medel i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel ().

Garantifonden bör bildas genom en gradvis tillförsel av medel. Därefter kommer fonden även att tillföras räntorna på sina investerade medel och indrivna belopp från försumliga gäldenärer i de fall fonden redan har fullgjort sina skyldigheter under garantin.

Med hänvisning till den praxis som internationella finansinstitutioner tillämpar bör 10 % vara ett lämpligt förhållande mellan garantifondens medel och dess garantiåtaganden (vilket omfattar kapitalbelopp och upplupen ränta).

För att det målbelopp som fastställts skall uppnås bör inbetalningar till garantifonden lämpligen motsvara 14 % av varje transaktionsbelopp. Närmare regler för dessa inbetalningar måste anges.

När målbeloppet uppnåtts skall inbetalningssatsen tas upp till ny prövning. Om garantifondens tillgångar överstiger målbeloppet skall överskottet återbetalas till Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Garantifondens finansiella förvaltning skall överlåtas på Europeiska investeringsbanken (EIB). Fondens finansiella förvaltning skall granskas av revisionsrätten i enlighet med det förfarande som skall avtalas mellan revisionsrätten, kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

Fördraget innehåller inte några andra befogenheter för antagandet av denna förordning än dem som anges i artikel 235 i Romfördraget och artikel 203 i Euratomfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En garantifond, nedan kallad "fonden", skall upprättas vars tillgångar skall användas till att betala gemenskapens borgenärer om mottagaren av ett lån som beviljats eller garanterats av gemenskapen inte fullgör sina skyldigheter.

De låne- och garantitransaktioner som avses i första stycket, nedan kallade "transaktionerna", är sådana transaktioner som utförs till förmån för ett tredje land eller i syfte att finansiera projekt som genomförs i tredje land.

Artikel 2

Fonden skall tillföras medel genom

- betalningar från Europeiska gemenskapernas allmänna budget i enlighet med artikel 4,

- räntor på fondens investerade tillgångar,

- indrivna belopp från försumliga gäldenärer i de fall fonden redan har fullgjort sina skyldigheter under garantin.

Artikel 3

Fondens tillgångar skall uppgå till en lämplig nivå, nedan kallat "målbeloppet".

Målbeloppet skall motsvara 10 % av gemenskapens samlade förpliktelser, omfattande kapitalbelopp och obetald till betalning förfallen ränta, i samband med varje transaktion.

Om fondens tillgångar vid årets slut överstiger målbeloppet skall överskottet föras upp på en särskild post i inkomstberäkningen i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 4

1. De betalningar som anges i artikel 2 första strecksatsen skall motsvara 14 % av transaktionsbeloppet till dess att fondens medel uppgår till målbeloppet.

Inbetalningssatsen skall skall tas upp till ny prövning när fondens medel uppgår till målbeloppet eller senast vid utgången av 1999.

2. Betalningar till fonden skall företas i enlighet med förfarandet i bilagan.

Artikel 5

Om fondens tillgångar efter infriande av garantiförpliktelser på grund av betalningsunderlåtelse understiger 75 % av målbeloppet, skall inbetalningssatsen för nya transaktioner höjas till 15 % till dess att målbeloppet på nytt uppnås eller, om betalningsunderlåtelsen har inträffat innan målbeloppet uppnåtts, till dess att infriandet av garantiförpliktelsen har kompenserats helt.

Om fondens tillgångar efter infriandet av garantiförpliktelser på grund av allvarliga betalningsunderlåtelser vid ett eller flera tillfällen understiger 50 % av målbeloppet skall kommissionen överlämna en rapport rörande de extraordinära åtgärder som kan komma att krävas för att nytt kapital skall kunna tillföras fonden.

Artikel 6

Kommissionen skall överlåta fondens finansiella förvaltning på Europeiska investeringsbanken inom ramen för en i gemenskapens namn utfärdad fullmakt.

Artikel 7

Senast den 31 mars påföljande räkenskapsår skall kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport rörande fondens situation och dess förvaltning under det föregående räkenskapsåret.

Artikel 8

Fondens räkenskaper över inkomster och utgifter samt balansräkning skall bifogas gemenskapernas räkenskaper över inkomster och utgifter samt balansräkning.

Artikel 9

Senast den 31 december 1998 skall kommissionen överlämna en utförlig rapport rörande fondens verksamhet.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentligjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4 skall tillämpas på transaktioner angående vilka beslut fattats och förpliktelser ingåtts från och med den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

() EGT nr C 68, 11.3.1993, s. 10.

() EGT nr C 315, 22.11.1993, s. 235.

() EGT nr C 170, 21.6.1993, s. 25.

() EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 (EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 5.).

BILAGA

Förfarande för de betalningar som föreskrivs i artikel 2 första strecksatsen

1. Betalningar till fonden skall ske i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2 och punkt 3 beroende på om transaktionerna är

a) in- eller utlåningstransaktioner som företas av gemenskapen eller, garantier till finansieringsorgan, oavsett om de företas i en eller flera trancher med undantag för dem som hänför sig till b (),

b) in- eller utlåningstransaktioner som företas av gemenskapen eller garantier till finansieringsorgan som företas inom ett flerårigt ramprogram med en mikroekonomisk och strukturell inriktning ().

2. När det gäller de transaktioner som avses i punkt 1 a inleder kommissionen förfarandet för betalning till fonden så snart som rådet formellt har antagit grundbeslutet. Det belopp som skall betalas in till fonden skall beräknas på grundval av det totala belopp för transaktionen som rådet beslutat om.

3. För de transaktioner som avses i punkt 1 b skall inbetalningar ske till fonden som årliga trancher vars storlek beräknas på grundval av de belopp som angivits i den ekonomiska redogörelse som bifogas kommissionens förslag och som vid behov anpassas mot bakgrund av rådets beslut.

Kommissionen inleder förfarandet för inbetalning till fonden så snart rådet formellt antagit grundbeslutet, eller vid början av påföljande räkenskapsår om ingen finansiell transaktion planeras för det löpande räkenskapsåret. De följande räkenskapsåren kommer kommissionen att inleda betalningsförfarandet vid räkenskapsårets början.

Från och med det andra året skall de belopp som betalas in till fonden justeras med den skillnad som föreligger den 31 december föregående år mellan de uppskattningar som låg till grundval för den föregående betalningen och det faktiska utfallet för de lån som godkändes under året. Skillnader som avser det föregående året medför en betalning det påföljande året.

4. Då kommissionen inleder ett betalningsförfarande skall den företa en genomgång av de transaktioner som redan föranlett betalningar och i de fall de tidsfrister som ursprungligen fastställts inte iakttagits skall den föreslå att detta beaktas vid beräkningen av den första betalning som skall göras vid början av det påföljande räkenskapsåret avseende påbörjade transaktioner.

5. För de transaktioner som beslutats av rådet från och med den 1 januari 1993 kommer kommissionen att inleda förfarandet för betalning till fonden så snart som möjligt efter det att förordningen har trätt i kraft i enlighet med de förfaranden som anges i de föregående punkterna.

() Exempel på detta slags transaktion: lån till tredje lands betalningsbalans eller den garanti som beviljats ett konsortium av affärsbanker för finansieringen av livsmedelsinköp i tredje land.

() Exempel på detta slags transaktion: Euratomlån till tredje land och de garantier som beviljas Europeiska investeringsbanken för dess lån till utvecklingsländer i Latinamerika och Asien och till länder i Central- och Östeuropa.