Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/611/EG: Rådets beslut av den 16 september 1996 om att fastställa resultaten av förhandlingarna med vissa tredje länder enligt artikel XXIV.6 i GATT och andra därmed sammanhängande frågor (Argentina)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 271 , 24/10/1996 s. 0031 - 0037RÅDETS BESLUT av den 16 september 1996 om att fastställa resultaten av förhandlingarna med vissa tredje länder enligt artikel XXIV.6 i GATT och andra därmed sammanhängande frågor (Argentina) (96/611/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113, jämförd med artikel 228.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har inlett förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT). Dessa förhandlingar har lett till ett avtal med Argentina.

Det stegvisa genomförandet av de tullsänkningar som föreskrivs i avtalet bör specificeras.

Gemenskapen har inlett diskussioner med Argentina om gemenskapens importordning för spannmål. Resultaten av dessa diskussioner ingår i ett avtal genom skriftväxling.

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna dessa avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande avtal godkänns härmed på gemenskapens vägnar:

- Avtal om slutförande av förhandlingar mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina enligt artikel XXIV.6 i GATT (bilaga I).

- Skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om spannmål (bilaga II).

Texterna till de avtal som nämns i denna artikel är fogade till detta beslut.

Artikel 2

Det stegvisa genomförandet av de tullsänkningar som föreskrivs i avtalet framgår av bilaga III.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som skall befullmäktigas att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet (1).

Utfärdat i Bryssel den 16 september 1996.

På rådets vägnar

I. YATES

Ordförande

(1) Dagen för avtalens ikraftträdande skall genom rådets generalsekreterares försorg offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

BILAGA I

AVTAL om slutförande av förhandlingar mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina enligt artikel XXIV.6 I GATT

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH REPUBLIKEN ARGENTINA

som efter den utvidgning av Europeiska gemenskapen som ägde rum den 1 januari 1995 önskar slutföra sina förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i GATT på grundval av en rimlig och för båda parter tillfredsställande kompromiss,

som vidare önskar stärka det nära samarbetet i handelsrelaterade och ekonomiska frågor mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

A. I sin nya lista CXL för Europeiska gemenskapens 15 medlemsstaters tullområde, skall Europeiska gemenskapen införa de koncessioner som ingick i den förutvarande listan LXXX, ändrad genom den lista för Europeiska gemenskapen som bifogats Marrakechprotokollet till GATT 1994 (av den 15 april 1994) och tillägg till denna, på sätt som anges i dokument G/SP/2 (av den 3 augusti 1994).

B. För att slutföra de pågående förhandlingarna om jordbruksfrågor enligt artikel XXIV.6 i GATT har man kommit överens om följande som skall gälla från och med den 1 januari 1996:

- 0808 10 93 Färska äpplen (1.1-31.3):

- Två ytterligare steg (10 % och 12 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 15.2-31.3.

- 0808 10 99 Färska äpplen (1.4-31.7):

- Sänkning av den slutliga tullsatsen från 3 % till 0 %.

- Ett ytterligare steg (14 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 1.4-30.6.

- Tre ytterligare steg (10 %, 12 % och 14 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 1-15.7.

- 0808 20 31 Färska päron (1.1-31.3):

- Sänkning av den slutliga tullsatsen från 8 % till 5 % för päron för vilka ingångspriset iakttas för perioden 1.2-31.3.

- 0808 20 33 Färska päron (1.4-30.4 och 1-15.7):

- Sänkning av den slutliga tullsatsen från 2,5 % till 0 %.

- Ett ytterligare steg (14 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 1-30.4.

- Tre ytterligare steg (10 %, 12 % och 14 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 1-15.7.

- 0805 30 10 Citroner:

- Fyra ytterligare steg (10 %, 12 %, 14 % och 16 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 1.5-31.7.

- Tre ytterligare steg (10 %, 12 % och 14 %) innan den fulla tullekvivalenten tillämpas för perioden 1-15.8.

- Druvsaft och druvmust. Tullkvot 14 000 ton (erga omnes). Se bilaga I. Denna tullkvot skall tillämpas från och med den 1 september 1996 (1).

- 1508 10 10 Oraffinerad jordnötsolja:

- Sänkning av den slutliga tullsatsen (3,2 %) till 0 %.

Republiken Argentina godtar de grundläggande inslagen i Europeiska gemenskapens metod för att anpassa skyldigheterna för Europeiska gemenskapen i dess sammansättning av tolv medlemsstater och Österrikes, Finlands och Sveriges skyldigheter efter den nyligen genomförda utvidgningen av gemenskapen, enligt följande:

- Nettoberäkning av exportåtaganden.

- Nettoberäkning av tullkvoter.

- Sammanslagning av åtaganden vad gäller inhemskt stöd.

Man har ännu inte kommit överens om de relevanta rättsliga genomförandebestämmelserna.

C. Slutbestämmelser:

Detta avtal träder i kraft den dag det undertecknas.

Samråd skall när som helst på begäran av endera parten hållas om detta avtals innehåll.

Undertecknat i . . . . . . den . . . . . . nittonhundranittiosex.

För Republiken Argentinas regering

För Europeiska unionens råd

Tullkvot för druvsaft och druvmust

>Plats för tabell>

(1) Enligt nuvarande bestämmelser inom EG skall import för aktiv förädling inte räknas av mot tullkvoten. Med beaktande av det faktum att den import av produkter som omfattades av tullkvoten tidigare översteg 14 000 ton, är Europeiska gemenskapen beredd att autonomt öppna ytterligare importmöjligheter om det efter en bedömning av relevanta uppgifter (inhemskt utbud och inhemsk efterfrågan inbegripet aktörernas bedömning av marknaden) visar sig att situationen på den inre marknaden i Europeiska gemenskapen nödvändiggör ytterligare import av druvsaft och druvmust för tillverkning av druvsaft och/eller produkter utanför vinsektorn.

BILAGA II

SKRIFTVÄXLING mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om spannmål

A. Skrift från Europeiska gemenskapen

Bryssel den . . .

Jag har äran att bekräfta följande överenskommelse, som ingåtts mellan Republiken Argentinas och Europeiska gemenskapens delegationer.

Europeiska gemenskapen är införstådd med att göra följande anpassning av sina importregler avseende flintmajs (inom tullnummer 1005 90 00) från och med den 1 januari till och med den 30 juni 1996:

Sänkningen skall ökas från 8 ecu per ton till 14 ecu per ton (inom tullnummer 1005 90 00).

Flintmajs skall av Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal certifieras såsom varande i överensstämmelse med vad som anges för "maíz colorado o plata".

De båda parterna skall före den 1 mars 1996 inleda samråd i syfte att avgöra huruvida nivån på sänkningen avspeglar rådande marknadsvillkor.

Det överenskommes att de båda parterna under första halvåret 1996 skall inleda samråd i syfte att undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till Europeiska gemenskapens åtaganden för följande regleringsår enligt lista LXXX. Om resultatet av dessa samråd är tillfredsställande för båda parter kan resultaten börja genomföras från och med den 1 juli 1996.

Under förutsättning att ovanstående genomförs kommer Republiken Argentina inte att begära samråd enligt artiklarna XXII eller XXIII i GATT 1994 angående denna fråga.

Jag har äran att föreslå att denna skrift och Er svarsskrift - om vad som ovan sägs är godtagbart för Er regering - tillsammantagna skall utgöra ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska unionens råds vägnar

B. Skrift från Republiken Argentina

Jag har äran att bekräfta mottagande av Er idag daterade skrift av följande innehåll:

"Jag har äran att bekräfta följande överenskommelse, som ingåtts mellan Republiken Argentinas och Europeiska gemenskapens delegationer.

Europeiska gemenskapen är införstådd med att göra följande anpassning av sina importregler avseende flintmajs (inom tullnummer 1005 90 00) från och med den 1 januari till och med den 30 juni 1996:

Sänkningen skall ökas från 8 ecu per ton till 14 ecu per ton (inom tullnummer 1005 90 00).

Flintmajs skall av Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal certifieras såsom varande i överensstämmelse med vad som anges för `maíz colorado o plata`.

De båda parterna skall före den 1 mars 1996 inleda samråd i syfte att avgöra huruvida nivån på sänkningen avspeglar rådande marknadsvillkor.

Det överenskommes att de båda parterna under första halvåret 1996 skall inleda samråd i syfte att undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till Europeiska gemenskapens åtaganden för följande regleringsår enligt lista LXXX. Om resultatet av dessa samråd är tillfredsställande för båda parter kan resultaten börja genomföras från och med den 1 juli 1996.

Under förutsättning att ovanstående genomförs kommer Republiken Argentina inte att begära samråd enligt artiklarna XXII eller XXIII i GATT 1994 angående denna fråga.

Jag har äran att föreslå att denna skrift och Er svarsskrift - om vad som ovan sägs är godtagbart för Er regering - tillsammantagna utgör ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina."

Jag har äran att bekräfta att vad som ovan sägs är godtagbart för min regering och att Er skrift och denna skrift tillsammantagna skall utgöra ett avtal i enlighet med Ert förslag.

Med utmärkt högaktning

För Republiken Argentinas regering

BILAGA III

Genomförandet av tullsänkningarna

>Plats för tabell>