Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

97/359/EG: Rådets beslut av den 24 mars 1997 om avskaffande av tullar på informationsteknikprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 12/06/1997 s. 0001 - 0002RÅDETS BESLUT av den 24 mars 1997 (1) om avskaffande av tullar på informationsteknikprodukter (97/359/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 jämförd med artikel 228.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I den nya transatlantiska agenda som antogs vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna i Madrid den 13 december 1995 beslutades det att försök skulle göras för att sluta ett avtal rörande informationsteknik.

Mot bakgrund av kommissionens rapporter om dess förberedande samråd med tredje land beslutade rådet den 16 november 1996 att inleda förhandlingar med tredje land i syfte att sluta ett avtal om informationsteknik.

Den 13 december 1996 antogs en ministerförklaring om handel med informationsteknikprodukter vid Världshandelsorganisationens första konferens i Singapore. I förklaringen anges ett antal förutsättningar för att tullar på informationsteknikprodukter skall kunna avskaffas. Dessa förutsättningar föreligger.

Ministerförklaringen om handel med informationsteknikprodukter utgör tillsammans med sina bilagor och tillägg avtalet om handel med informationsteknikprodukter.

EC-ITA Schedule CXL, som ändrar den befintliga gemenskapstidsplanen, bör underställas Världshandelsorganisationen.

Avtalet om informationsteknikprodukter bör tillsammans med meddelandet om dess genomförande godkännas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om handel med informationsteknikprodukter godkänns tillsammans med meddelandet om dess genomförande på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet och meddelandet biläggs detta beslut.

Artikel 2

Enligt vad som föreskrivs i punkt 4 i bilagan till ministerförklaringen

i) noterar rådet att de deltagare som står för uppskattningsvis 90 % av världshandeln med informationsteknikprodukter har anmält att de godkänner förklaringen,

ii) godkänner rådet på gemenskapens vägnar begäran om spridning av nedsättningen från deltagarna i ITA.

Artikel 3

Rådet bemyndigar kommissionen att förelägga Världshandelsorganisationen bifogade ändringar i gemenskapens tidsplan så som den anges i EG-IT Schedule CXL, vilken återfinns i det avtal som biläggs.

Artikel 4

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som föreskrivs i ministerförklaringen.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 1997.

På rådets vägnar

H. VAN MIERLO

Ordförande

(1) I den konsoliderade texten till detta beslut ingår de rättelser som godkändes av rådet den 14 maj 1997.