Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

97/360/EG: Rådets beslut av den 24 mars 1997 om avskaffande av tullar på vissa spritdryckerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 12/06/1997 s. 0060 - 0060RÅDETS BESLUT av den 24 mars 1997 (1) om avskaffande av tullar på vissa spritdrycker (97/360/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 jämförd med artikel 228.2 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Förenta staternas och Europeiska gemenskapens avskaffande av tullar anses vara till fördel för alla.

Förenta staterna och Europeiska gemenskapen har utarbetat ett avtal genom ett samförståndsmemorandum om spritdrycker. Avtalet innehåller ändringar i EC-Spirits-Schedule CXL, som bör föreläggas Världshandelsorganisationen.

Avtalet genom samförståndsmemorandumet mellan Förenta staterna och Europeiska gemenskapen om spritdrycker bör godkännas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom samförståndsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om spritdrycker godkänns på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet biläggs detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas att förelägga Världshandelsorganisationen de ändringar i gemenskapens tidsplan som anges i EC-Spirits-Schedule CXL, som ingår i det härtill bilagda avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande befullmäktigas att utse den person som skall vara bemyndigad att med för gemenskapen bindande verkan underteckna samförståndsmemorandumet.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 1997.

På rådets vägnar

H. VAN MIERLO

Ordförande

(1) I den konsoliderade texten till detta beslut ingår de rättelser som godkändes av rådet den 14 maj 1997.