Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

97/474/EG: Rådets beslut av den 24 februari 1997 om att ingå två avtal mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling respektive statlig upphandlingEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 30/07/1997 s. 0072 - 0073RÅDETS BESLUT av den 24 februari 1997 om att ingå två avtal mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling respektive statlig upphandling (97/474/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 113, 66 och 57.2 jämförda med artikel 228.3 första meningen och 228.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling respektive statlig upphandling bör godkännas.

Dessa avtal gäller tilldelning av kontrakt om varor, bygg- och anläggningsarbeten och andra tjänster, sådana andra tjänster kan inte begränsas till att enbart gälla gränsöverskridande tjänster. EG-domstolen angav i sin dom av den 7 mars 1996 att enligt gemenskapsrätten i dess nuvarande skede är artikel 113 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte en tillräcklig grund för ett rådsbeslut om att ingå avtal som berör, i fristående form, tillhandahållande av tjänster som till sin natur inte kan betraktas som enbart gränsöverskridande. Det är därför lämpligt att grunda detta beslut även på artikel 66 i nämnda fördrag jämförda med artikel 57.2, vilken innehåller de förfaranden som är nödvändiga för dess tillämpning.

Det är lämpligt att rådet bemyndigar kommissionen att, i samråd med en särskild kommitté som rådet skall tillsätta, på gemenskapens vägnar godkänna ändringarna i bilagorna I och II till det första av ovannämnda avtal. Ett sådant bemyndigande skall emellertid vad gäller bilaga I endast gälla de ändringar som följer av tillämpningen av förfarandet i artikel 8 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (3) och vad gäller bilaga II endast gälla resultaten av framtida förhandlingar inom ramen för 1996 års avtal om statlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling och avtalet mellan nämnda parter om statlig upphandling godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texterna till avtalen är fogade till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den person som skall vara bemyndigad att underteckna avtalen med för gemenskapen bindande verkan.

Artikel 3

Kommissionen bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar godkänna ändringar i bilagorna I och II till avtalet om telekommunikationsföretags upphandling som avses i artikel 1.

Kommissionen skall biträdas i detta arbete av en särskild kommitté som skall tillsättas av rådet.

Det bemyndigande som avses i första stycket skall vad gäller bilaga I endast gälla de ändringar som är nödvändiga om förfarandet i artikel 8 i direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 tillämpas och vad gäller bilaga II endast resultaten av de framtida förhandlingarna inom ramen för 1996 års avtal om statlig upphandling.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 1997.

På rådets vägnar

H. VAN MIERLO

Ordförande

(1) EGT nr C 162, 6.6.1996, s. 10.

(2) EGT nr C 33, 3.2.1997, s. 117.

(3) EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 84.