Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 851/98 av den 20 april 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1628/96 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken MakedonienEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 122 , 24/04/1998 s. 0001 - 0003RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 851/98 av den 20 april 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1628/96 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Förordning (EG) nr 1628/96 (3) behandlar den ekonomiska utvecklingen, återupprättandet av det civila samhället och samarbetet mellan de republiker som har uppstått ur f.d. Jugoslavien i enlighet med den regionala strategin och behandlar även reparationsarbete och återställande av infrastrukturen samt fortsatta politiska och ekonomiska reformer.

Med tanke på de exceptionella omständigheterna i de länder som omfattas av denna förordning erkänns behovet av mer flexibla förfaranden så att kommissionen kan påskynda genomförandet av projekt enligt förordning (EG) nr 1628/96 och så att stödet från gemenskapen till detta område kan genomföras effektivare. Kommissionen har förklarat att dess avsikt är att höja återuppbyggnadsstödets effektivitet i Bosnien och Hercegovina och att påskynda genomförandet av hjälpprogram för flyktingars och fördrivna personers återvändande genom att utse en delegat med särskild befogenhet vilken skulle vara ansvarig lokalt för kommissionens samtliga verksamheter på detta område, åtnjuta i stort sett självständig befogenhet att agera och fatta beslut och få hjälp av en stark ledningsgrupp samt få stöd av särskilt rekryterade grupper för tekniskt bistånd och övervakning.

Det föreligger fortfarande en divergens mellan storleken på de anslag som budgetmyndigheten har ställt till förfogande och den otillfredsställande nivån på genomförande på grund av en otillräcklig rättslig ram, vilket leder till en mindre framträdande roll för Europeiska unionen som är den största bidragsgivaren.

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1628/96 föreskrivs att kontrakt gällande tjänster som inte överstiger 200 000 ecu kan tilldelas genom överenskommelse mellan parterna och det anses att omständigheterna i området motiverar att särskilda bestämmelser införs så att kontrakt om tekniskt bistånd som inte överstiger 400 000 ecu kan tilldelas genom överenskommelse mellan parterna, särskilt för teknisk hjälp och övervakning av projekt.

Enligt artikel 116 i budgetförordningen får arbets- och leveranskontrakt tilldelas genom geografiskt eller på annat sätt begränsade anbudsförfaranden i vissa exceptionella situationer och på vissa villkor.

De flesta infrastrukturprojekten är till sin natur starkt lokalt anknutna vilket av sanbbhets- och effektivitetsskäl motiverar tilldelningsförfaranden som begränsas till ett av mottagarländerna.

Om de lokala marknadernas särdrag gör det omöjligt att använda detta förfarande eller om detta förfarande inte leder till tilldelning av ett kontrakt, kan det vara riktigt att kontrakt tilldelas internationella entreprenörer genom överenskommelse mellan parterna.

I fråga om projekt för att underlätta flyktingars återvändande bör begränsade anbudsförfaranden användas, så att förseningarna nedbringas till ett absolut minimum.

Under dessa omständigheter och inom ramen för denna förordning får kommissionen särskilt tillämpa artikel 116 i budgetförordningen i ovan nämnda fall.

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1628/96 föreskrivs att beslut om finansiering som överstiger 2 miljoner ecu kräver godkännande av den kommitté som anges i artikel 12 i den nämnda förordningen. Detta belopp måste höjas till 5 miljoner ecu för att effektiviteten skall öka.

Det bör finnas samstämmighet mellan rådets och kommissionens förhållningssätt och gemenskapens stöd bör därför genomföras i nära samarbete mellan rådet och kommissionen och i detta avseende är det önskvärt med en nära samordning mellan rådet och kommissionen, samt, i lämpliga fall, med den höge representanten, för att fastställa en gemensam syn på hur åtagandena enligt fredsavtalen och/eller i riktning mot stabilitet i området skall uppfyllas.

När kommissionen, efter samråd med centralregeringen och den höge reperesentanten, ger stöd genom avtal om finansiering och i form av program och samarbetsåtgärder till regionala och lokala styrande organ inbegripet kommuner, är det särskilt viktigt att kommissionen också biträds av den kommitté som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 1628/96.

I den mån den höga representanten utöver centralregeringens funktioner i enlighet med de befogenheter som tilldelats honom, är han berättigad till sådant biträde.

För att öka genomblickbarheten för gemenskapens stöd och för att se till att största möjliga synergier uppstår mellan gemenskapens projekt och medlemsstaternas projekt inom ramen för målet om decentralisering bör regelbundna möten hållas lokalt mellan kommissionen och medlemsstaternas representanter för samråd, utbyte av information och samordning av verksamheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1628/96 skall ändras på följande sätt:

1) Följande mening skall läggas till i artikel 9:

"Kontrakt gällande tjänster i form av tekniskt bistånd kan tilldelas genom överensskommelse mellan parterna för åtgärder som inte överstiger 400 000 ecu, särskilt för att förbereda, övervaka och utvärdera stöd från gemenskapen."

2) Följande artikel skall införas:

"Artikel 9a

Inom ramen för denna förordning får kommissionen tillämpa särskilt artikel 116 i budgetförordningen på följande fall:

- Bygg- och anläggningskontrakt som inte överstiger 3 miljoner ecu, samt varukontrakt som inte överstiger 1 miljon ecu, får tilldelas genom förfaranden som begränsas till ett av de mottagarländer som omfattas av denna förordning och, i fall där kontrakten överstiger 400 000 ecu, under förutsättning av föregående offentliggörande eller information på lokal nivå.

- Under exceptionella omständigheter, när den lokala marknadens särdrag inte medger användning av de förfaranden som avses i första strecksatsen eller när dessa förfaranden inte leder till att kontrakt tilldelas, kan bygg- och anläggningskontrakt som inte överstiger 3 miljoner ecu och varukontrakt som inte överstiger 1 miljon ecu genom överenskommelse mellan parterna tilldelas fysiska eller juridiska personer i enlighet med artikel 9 i denna förordning.

- Bygg- och anläggningskontrakt, som syftar till att underlätta flyktingars återvändande, återuppbyggnad av infrastrukturen samt andra enskilda eller offentliga inrättningar som har skadats i kriget, eller till att införa eller återinföra flyktingar, fördrivna personer och krigsveteraner i arbetslivet och som överstiger 3 miljoner ecu men inte överstiger 10 miljoner ecu, kan tilldelats genom begränsad anbudsinfordran."

3) Artikel 10 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Beslut om finansiering som avser belopp som överstiger 5 miljoner ecu skall antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 12.2. Den kommitté som avses i artikel 12 skall informeras om projekt som finansieras med ett belopp på 5 miljoner ecu eller lägre; när det gäller projekt mellan 2 och 5 miljoner ecu skall den kommitté som avses i artikel 12 informeras i förväg. Den bör särskilt få förhandsinformation och fullständigt informeras om kontrakt som tilldelas enligt det förfarande som avses i artikel 9a andra strecksatsen. Kommissionen skall månadsvis tillhandahålla en förteckning över alla juridiska och fysiska personer som har tilldelats kontrakt av kommissionen enligt denna förordning.

Kommissionen skall i samband med en konferens som skall hållas varje månad lokalt i mottagarländerna med medlemsstaternas representanter regelbundet informera och ge råd om föreslagna projekt och skall samordna dem med medlemsstaternas relevanta program."

b) Följande punkt skall läggas till:

"3. De förfaranden som avses i första punkten i denna artikel och i artikel 12.2 skall gälla även när kommissionen ger stöd till regionala och lokala regeringsorgan som har rätt till direkt stöd från gemenskapen genom finansiella överenskommelser och i form av bidrag till program och samarbetsåtgärder enligt artikel 4. Kommissionen bör göra detta efter samråd med centralregeringen samt även i fallet Bosnien, med den höge representanten. Sådant stöd kan också ges den höge representanten i den mån han utöver centralregeringens funktion i Bosnien i enlighet med de befogenheter som tilldelats honom."

4) I artikel 13 skall följande punkt läggas till:

"4. En gång om året, och första gången högst en månad efter antagandet av denna förordning, skall kommissionen genom offentliggörande i Officiella tidningen och via Internet uppmana lämpliga fysiska eller juridiska personer att anmäla sitt intresse för att delta i genomförandet av gemenskapens stöd enligt denna förordning. Intresseanmälningarna skall registreras i en databas som skall hållas aktuell och som skall ingå i det informationsmaterial som kommissionen skall ta del av innan den tilldelar kontrakt."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 20 april 1998.

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT C 100, 2.4.1998, s. 21.

(2) Yttrandet avgivet den 2 april 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 204, 14. 8. 1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2240/97 (EGT L 307, 12.11.1997, s. 1).