Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 av den 25 maj 1999 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 02/06/1999 s. 0001 - 0002RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1149/1999

av den 25 maj 1999

om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Garantifonden finansieras genom betalningar från Europeiska gemenskapernas allmänna budget, ränta på investerade medel och belopp som drivs in från försumliga gäldenärer i de fall fonden redan har fullgjort sina garantiåtaganden.

(2) Gjorda erfarenheter av fondens verksamhet visar att 9 % torde vara ett lämpligt förhållande mellan fondens medel och dess garantiåtaganden (vilket omfattar kapitalbelopp och upplupen ränta).

(3) För att uppnå målbeloppet bedöms betalningar till garantifonden motsvarande 9 % av varje transaktionsbelopp vara lämpliga.

(4) Fonden uppnådde sitt målbelopp den 31 december 1997, varför inbetalningssatsen således bör ses över.

(5) När fondens tillgångar överskrider målbeloppet återbetalas överskottet till Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(6) Kommissionen bör rapportera till Europaparlamentet och rådet om fondens verksamhet och beakta möjliga förändringar av de risker som garantifonden löper efter gemenskapens utvidgning.

(7) Förordning (EG, Euratom) nr 2728/94(4) bör ändras i enlighet härmed.

(8) Fördragen innehåller inte några andra befogenheter för antagandet av denna förordning än dem som anges i artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 ändras enligt följande:

1) Artikel 3 andra stycket skall ersättas med följande: "Målbeloppet skall vara 9 % av gemenskapens samlade åtaganden, omfattande kapitalbelopp och upplupen ränta, i samband med varje transaktion."

2) Artikel 4.1 skall ersättas med följande: "De betalningar som anges i artikel 2 första strecksatsen skall motsvara 9 % av transaktionens kapitalbelopp."

3) Artikel 5 första stycket skall ersättas med följande: "Om fondens tillgångar efter fullgörande av garantiåtaganden på grund av betalningsunderlåtelse understiger 75 % av målbeloppet, skall inbetalningssatsen för nya transaktioner höjas till 10 % till dess att målbeloppet på nytt uppnås."

4) Artikel 9 skall ersättas med följande: "Både när det första anslutningsavtalet ingås med de ansökande staterna och senast den 31 december 2006 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna utförliga rapporter rörande fondens verksamhet. Om så är nödvändigt skall kommissionen förelägga rådet lämpliga förslag till ändring av fondens parametrar."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 1999.

På rådets vägnar

H. EICHEL

Ordförande

(1) EGT C 32, 6.2.1999, s. 11.

(2) EGT C 379, 7.12.1998, s. 155.

(3) Yttrandet avgivet den 30 oktober 1998.

(4) EGT L 293, 12.11.1994, s. 1.