Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/778/EY: Rådets beslut av den 20 november 2000 om ingående av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om tillfälligt upphävande av avdelning II om handelsbestämmelser och handelsrelaterade bestämmelser i samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken MakedonienEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 309 , 09/12/2000 s. 0029 - 0029Rådets beslut

av den 20 november 2000

om ingående av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om tillfälligt upphävande av avdelning II om handelsbestämmelser och handelsrelaterade bestämmelser i samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

(2000/778/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(1) undertecknades genom en skriftväxling den 29 april 1997 och trädde i kraft den 1 januari 1998.

(2) Rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess(2) är inte tillämplig på import till gemenskapen av produkter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, med undantag av vinprodukter.

(3) Genom rådets förordning (EG) nr 2563/2000(3) om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 beviljas f.d. jugoslaviska republiken Makedonien de utökade autonoma handelsförmåner som anges i förordning (EG) nr 2007/2000, med undantag av medgivanden för vin.

(4) Handelsbestämmelserna i och de till dessa relaterade bilagorna till samarbetsavtalet bör därför tillfälligt upphävas så att utökade autonoma handelsförmåner enligt förordning (EG) nr 2007/2000 kan tillämpas på f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Skriftväxlingen mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om tillfälligt upphävande av avdelning II om handelsbestämmelser och handelsrelaterade bestämmelser i samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Det tillfälliga upphävandet skall tillämpas från och med den dag då rådets förordning (EG) nr 2563/2000 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 börjar tillämpas.

Texten till skriftväxlingen bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna skriftväxlingen.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT L 348, 18.12.1997, s. 2.

(2) EGT L 240, 23.9.2000, s. 1.

(3) EGT L 295, 23.11.2000, s. 1.