Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 300/2002 av den 1 februari 2002 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 22/02/2002 s. 0001 - 0064Kommissionens förordning (EG) nr 300/2002

av den 1 februari 2002

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2247/98(2), särskilt artikel 11.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EEG) nr 2455/92 inrättas ett anmälnings- och informationssystem för import från och export till tredje land av vissa farliga kemikalier. Vissa av dessa kemikalier omfattas av det internationella förfarandet för ett förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC, prior informed consent), som inrättats av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

(2) I förordning (EEG) nr 2455/92 föreskrivs att gemenskapen skall delta i det internationella PIC-förfarandet.

(3) UNEP/FAO:s system har införts i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (PIC), som undertecknades den 11 september 1998 och som tills vidare tillämpas på frivillig basis i väntan på att den skall träda i kraft.

(4) Enligt artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 2455/92 skall bilaga II till den förordningen bland annat innehålla en förteckning över de kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet, en förteckning över de länder som deltar i PIC-programmet och importländernas PIC-beslut. Det är också nödvändigt att ge exportörer ytterligare information genom att i bilaga II även ange de interimistiska beslut som fattats av de deltagande importländerna.

(5) Flera ändringar har gjorts i förteckningen över de kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet, och i importländernas PIC-beslut. Bilaga II till förordning (EEG) nr 2455/92 bör därför ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/59/EG(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2455/92 skall ersättas av bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2002.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 251, 29.8.1992, s. 13.

(2) EGT L 282, 20.10.1998, s. 12.

(3) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EGT L 225, 21.8.2001, s. 1.

BILAGA

"BILAGA II

Informationen i denna bilaga baserar sig på PIC-cirkulär XIII - juni 2001

1. Förteckning över kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet

Följande kemikalier har införts i PIC-förfarandet som en följd av de kontrollåtgärder som rapporterats av de deltagande länderna.

Beslutsunderlag har tagits fram för att ge deltagande länder vägledning och underlätta deras beslut när det gäller import av dessa kemikalier. Detta är emellertid inte den enda information som länderna beaktar när de fattar sina importbeslut.

I importbeslutet hänvisas därför inte nödvändigtvis till de användningsområden som nämns i beslutsunderlaget.

För vissa kemikalier gäller PIC-förfarandet endast vissa bestämda beredningar. Dessa kemikalier betecknas med symbolen (*). (Ytterligare upplysningar återfinns i förteckningen över importsvar i avsnitt 3.)

>Plats för tabell>

2. Förteckning över länder som deltar i PIC-förfarandet

Afghanistan(1)

Albanien

Algeriet

Andorra(2)

Angola

Antigua och Barbuda

Argentina

Armenien

Australien

Azerbajdzjan(3)

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Botswana

Brasilien

Brunei(4)

Bulgarien

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Chile

Colombia

Cooköarna

Costa Rica

Cypern

Demokratiska republiken Kongo

Djibouti(5)

Dominica

Dominikanska republiken

Ecuador

Egypten

Elfenbenskusten

El Salvador

Ekvatorialguinea(6)

Eritrea(7)

Estland

Etiopien

Europeiska unionen (dess medlemsstater och medlemmar i EES-avtalet)(8)

Fiji

Filippinerna

Förenade Arabemiraten

Förenta staterna

Gabon

Gambia

Georgien

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana(9)

Haiti

Heliga stolen

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Israel

Jamaica

Japan

Jordanien

Jugoslavien(10)

Kambodja

Kamerun

Kanada

Kap Verde

Kazakstan

Kenya

Kina

Kirgizistan(11)

Kiribati(12)

Komorerna

Kroatien(13)

Kuba

Kuwait

Laos

Lesotho

Lettland

Libanon

Liberia

Libyen

Litauen

Madagaskar

Makedonien(14)

Malawi

Malaysia

Maldiverna(15)

Mali

Malta

Marocko

Marshallöarna(16)

Mauretanien

Mauritius

Mexiko

Mikronesien(17)

Moçambique

Moldova

Monaco(18)

Mongoliet

Myanmar

Namibia

Nauru(19)

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nordkorea

Nya Zeeland

Oman

Pakistan

Panama

Papua Nya Guinea

Paraguay

Peru

Polen(20)

Qatar

Republiken Kongo

Rumänien

Rwanda

Ryssland

Saint Christopher och Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent och Grenadinerna

Salomonöarna

Samoa

San Marino(21)

São Tomé och Príncipe

Saudiarabien

Schweiz

Senegal

Seychellerna(22)

Sierra Leone

Singapore(23)

Slovakien

Slovenien

Somalia(24)

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Swaziland

Sydafrika

Sydkorea

Syrien

Tadzjikistan

Tanzania

Tchad

Thailand

Tjeckien

Togo

Tonga

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Turkmenistan(25)

Tuvalu(26)

Uganda

Ukraina(27)

Ungern

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Vitryssland(28)

Yemen

Zambia

Zimbabwe

3. Deltagande länders beslut

>Plats för tabell>

(1) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(2) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(3) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(4) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(5) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(6) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(7) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(8) Medlemsstater i Europeiska unionen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Medlemmar i EES-avtalet: Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge.

(9) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(10) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(11) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(12) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(13) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(14) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(15) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(16) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(17) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(18) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(19) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(20) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(21) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(22) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(23) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(24) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(25) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(26) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(27) Endast kontaktcenter.

(28) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet."